Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


17846 αναγνώστες
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014
21:43

Ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον τὴν 15-9-2007. Ἡ ἀρχικὴ ἀνάρτησις ἐδῶ: 

thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=101&blid=10

" Λοιπὸν τὰ βασικὰ τὰ γνωρίζετε ἤδη ἀπὸ ἐχθές (βλέπε προηγούμενα), καίτοι δὲν εἶμαι βέβαιος πόσον ἔχει παῖξει τὸ θέμα ἐν Ἑλλάδι, δεδομένου τοῦ ὅτι αἱ ἐκλογαὶ εὑρίσκονται πρὸ τῶν πυλῶν. Οἱ καταθέτες τρέχουν νὰ ἀποσύρουν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὴν τράπεζα Northern Rock καὶ ὅλοι ἐδῶ ἀναρωτιοῦνται "who's next?", ἤτοι, "τὶς ἔπεται?". Αὐτὰ λίγο πολὺ τὰ ἔχουμε συζητήσει καὶ παλαιότερον ἐν τῇ διαδικτυακῇ ἀγορᾷ συζητήσεων. Ἕως καὶ ἀναφορὰ ἀστυνομικῆς παρεμβάσεως στὶς οὐρὲς τῶν πανικόβλητων καταθετῶν εἶδον σήμερον. Τὸ κλίμα ασφαλῶς δὲν εἶναι καλό.
 
Τὸ ζήτημα εἶναι: πῶς θὰ ἐπηρεάσουν ὅλα αὐτὰ τὴν πατρίδα μας? Τὶ νὰ σας πῶ, εἶναι μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιόδους ποὺ κανένα συμπέρασμα δὲν εἶναι ἀσφαλές. Θὰ ἐξαρτηθεῖ καὶ ἀπὸ τὸ τὶ θὰ βγάλετε αὔριο ἐν Ἑλλάδι! Θυμηθεῖτε ἡ ἀβεβαιότης εἶναι κακὸ διὰ τὰς ἀγοράς, πολὺ πολὺ κακό - ἐκτὸς ἐὰν βεβαίως ἐν τέλει ἐπικρατήσει τὸ σενάριον τοῦ Μαυρίδου περὶ μείζωνος συμμαχίας ποὺ θὰ ἔχει τὴ δύναμιν καὶ τὴν τόλμην νὰ ἐπιλύσει τὰ χρονίζοντα προβλήματα τῆς χώρας καὶ τῆς κοινωνίας.
Κατὰ τὰ ἄλλα? Κατὰ τὰ ἄλλα ἀναμονὴ εἰς τὸ ἀκουστικὸν μας οἱ ἐμπορευόμενοι.
Ἀκόμη καὶ τὸ νομίζειν τῶν νομισμάτων ποῦ ἦτο προφανὴς πηγὴ κέρδους τὸ παρελθὸν δεκαπενθήμερο, τώρα ἔχει γίνει ὀλίγον ἀβέβαιο μὲ τὰ ἱστορικὰ ρεκὸρ διεσπασμένα. Χρειάζεται προσοχή, ἀλλὰ ἀσφαλῶς ὑπάρχουν εὐκαιρίες. Καὶ μὴ λησμονεῖτε: we don't fight the Fed, δὲν τὰ βάζουμε μὲ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Τράπεζα τῶν ΗΠΑ. Καθῆστε νὰ δοῦμε τὶ θᾶ ἐβγεῖ κι ἐκεῖ τὴν Τρίτη. Ἀλλὰ θὰ τὰ ξαναποῦμε ἐλπίζω ἕως τότε.
 
Αἰσιοδοξεῖτε καὶ καλὰ κέρδη! "

 

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
13 ψήφοι

 Εκτύπωση
569 αναγνώστες
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014
13:23

Ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον τὴν 14-9-2007. Ἡ ἀρχικὴ ἀνάρτησις ἐδῶ: 

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=67&blid=10

 

 " Ἐὰν κάτι ἐχαρακτήρισε αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἦτο ἡ ἀναμονὴ περισσοτέρων εἰδήσεων καὶ δὴ σχετικῶς πρὸς τὴν κατάστασιν τῶν οἰκονομιῶν καὶ τὸ μέγεθος τῶν ζημιῶν ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ οἱ διεθνεῖς χρηματοοικονομικοὶ ὀργανισμοί. Σήμερον ἦτο ἡ σειρὰ τῆς Ἀγγλίας νὰ σημειώσει τὸ πρῶτο μεγάλο θῦμα τῆς πιστωτικῆς συντριβῆς: ἡ Northern Rock, μιὰ στεγαστικὴ τράπεζα, ἀναγκάστηκε νὰ λάβει μεγάλου μεγέθους δανεισμὸ ὑπὸ τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας ὑπὸ ἐπαχθεῖς ὅρους. Εἶναι ἡ τρίτη σὲ χαρτοφυλάκιο στεγαστικὴ τράπεζα τῆς χώρας μὲ 113 δὶς στερλίνες πάγια καὶ δάνεια τὴν 30/6. Σήμερον μάλιστα εἴδαμε καὶ εἰκόνες τραπεζικοῦ πανικοῦ μὲ μεγάλες οὐρὲς καταθετῶν ποὺ ἀπαιτοῦσαν νὰ ἀποσύρουν καταθέσεις. Οὐρὲς πρὸς ἀνάληψιν ἐν πανικῷ τὸν 21ο αἰῶνα? Καὶ ποῦ εἴμεθα ἀκόμη!

Ἡ Northern Rock δὲν χρεωκόπησε ἀκριβῶς, ἀλλὰ πολὺ ἁπλὰ δὲν ἠμποροῦσε νὰ εὕρει δανεισμὸ ὑπὸ λογικοὺς ὅρους εἰς τὴν ἐλευθέρα ἀγορὰ διατραπεζικοῦ δανεισμοῦ. Στὰ ἐπιτόκια ποὺ ἠδύνατο νὰ δανεισθεῖ δὲν τὴν συνέφερε νὰ δίδει ἐκ νέου δάνεια στοὺς πιστολῆπτες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σταματήσει πρακτικῶς νὰ χορηγεῖ νέα στεγαστικὰ δάνεια, ποὺ εἶναι καὶ ἡ ἐξειδίκευσίς της.  Κάτι ἀντίστοιχο εἴχαμε δεῖ στὴν Countrywide εἰς τὰς ΗΠΑ. Εἰς τὸν Φούτσην πίπτει βεβαίως ἀγρία ράβδος μὲ τὴ στεγαστικὴ τράπεζα νὰ χάνει ἕως καὶ 32% τῆς ἀξίας της, ἀλλὰ τὰ πράγματα εἶναι καλύτερα ἀπ’ὅτι πρὸ ὀλίγου κι ἴσως ὁ δείκτης καταφέρει νὰ κλείσει μὲ μειωμένες ἀπώλειες.

Κυριολεκτικῶς αὐτὸ ποὺ λέμε: ἔλλειψις χρημάτων, στάσις ἐμπορίου.

Ἐπειδὴ ἀλλαχοῦ ἔχουμε συζητήσει τὸ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μας βοηθήσει ἡ Ἱστορία εἰς τὴν ἐκτίμησιν τῆς κρίσεως, σημειώνω ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἔχει ἐπίσης παρέμβει πρὸς διάσωσιν χρηματοοικονομικῶν φορέων στὶς κάτωθι περιπτώσεις:
- 1973 κατάρρευσις τῆς Cedar Holdings, ἐπίσης πρωτοπόρου στὰ στεγαστικὰ δάνεια. Ἡ τότε κρίσις ἀπείλησε συνολικῶς τὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ ἡ Τράπεζα ἀναγκάστηκε νὰ δημιουργήσει ἐν «ὄχημα διασώσεως». Συγκρατῆστε τὸ αὐτὸ καὶ ἀναζητήσατε παρόμοια σημεῖα ἐφέτος.
-  1984, ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἀναλαμβάνει τὴν προβληματικὴ τραπεζικὴ μονάδα τῆς Johnson Matthey Plc, πληρώνοντας τὸ εἰκονικὸ ποσὸ τῆς 1 στερλίνας
- Ἀντιθέτως, τὸ 1995, ἀρνήθηκε νὰ ἀναλάβει τὴν Barings Plc κατόπιν χρεοκοπίας λόγῳ ἐσφαλμένης ἀναλήψεως κινδύνου (στοίχημα) πρὸς τὴν λάθος κατεύθυνσιν εἰς τὶς ἀγορὲς πρώτων ὑλῶν. Σημειώσατε αὐτὸ τὸ περὶ κατεύθυνσεως, διότι τὸ ἴδιο ἀκούγεται ἐδῶ καὶ δι’ ἄλλους χρηματοοικονομικοὺς ὀργανισμοὺς ὅτι ἔχουν ἐκτεθεῖ πολὺ πρὸς τὴν μίαν μόνον κατεύθυνσιν τῶν δυνατῶν περιπτώσεων. Δυστυχῶς βεβαίως ἐν χρηματιστηρίοις, συχνάκις ὑπάρχει καὶ ἡ ἑτέρα.


Θὰ εἶναι τὸ 2007 νέον 1973-74 ἤ νέο 1998? Τὰ ἔχουμε συζητήσει καὶ ἀλλοῦ αὐτὰ καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι: θὰ δείξει.
 
Ἐμεῖς πάντως, ὁ ΓουΔὴς ἐννοῶ, σταθερὰ ἐπάνω. Νὰ δούμε, θὰ κρατήσει ἕως τῆς Δευτέρας? Διότι ἐν Ἑλλάδι πολλὰ θαύματα κρατοῦν μόνον τρεῖς ἡμέρες, τουτέστιν ὑπάρχει μία πιθανότης νὰ ἔχουμε ἡμερομηνία λήξεως τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς. Μπορεῖ καὶ ὄχι, μακροπροθέσμως ὡστόσο, παραμένουμε σαφέστατα ταυρώδεις.

 

Αἰσιοδοξεῖτε καὶ καλὰ κέρδη          " 

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Αξιολογήστε το άρθρο 
13 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
664 αναγνώστες
3 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014
12:12

Ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον τὴν 14/9/2007. Ἡ ἀρχικὴ ἀνάρτησις ἐδῶ:  http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=60&blid=10

 

"Ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξος ὡς πρὸς τὴν Ἑλλἀδα !

Λοιπὸν τὸ παρθενικόν μου μήνυμα, ἐν τῷ παρόντι ἱστολογίῳ βεβαίως, ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ μᾶλλον ἀρκτώδους περιόδου μὲ τὶς χρηματαγορὲς παγκοσμίως νὰ εὐρίσκονται ἐν κυματισμῷ. Ἴσως λοιπὸν φανεῖ περίεργος ὁ τίτλος περὶ ἀθεραπεύτου αἰσιοδοξίας. Κι ὅμως φίλοι μου, σκεφθεῖτε ποῦ εὐρίσκετο ἡ χώρα πρὸ 20 ἐτῶν καὶ φαντασθεῖτε - διότι μόνο ἡ φαντασία δυνατὸν να βοηθήσει – ποῦ θὰ εὐρίσκεται ἐντὸς 20 ἐτῶν. Ὄχι ὅτι χρειάζεται νὰ περιμένετε τόσο βεβαίως! Ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἕλληνες προοδεύουν καὶ κερδίζουν ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα καὶ δὲ βλέπω νὰ σταματᾶ συντόμως αὑτὴ ἠ πορεία.Μάλιστα φίλοι, εἶμαι ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξος καὶ νὰ σᾶς εἰπῶ γιατὶ.


Ἡ Ἑλλὰς τῶν παιδικῶν μου χρόνων ἦτο μία ἀπομονωμένη νῆσος. Ἀνατολικῶς ὑπῆρχε τὸ χάσμα τῆς Τουρκίας μὲ τὴν ὁποία εἴμεθα πρακτικῶς ἐν καταστάσει ψυχροῦ πολέμου λόγῳ Κύπρου. Βορείως, τὸ πάλαι ποτὲ κατὰ Churchill «σιδηροῦν παραπέτασμα» ( iron curtain) παρεμπόδιζε τὴ φυσικὴ τάσιν τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸ ἐμπόριον καὶ ἀκρωτηρίαζε τὴ φυσικὴ ἐπιχειρηματικὴ ἐνδοχώρα μας. Ἀλλὰ κυρίως ἡ χώρα καὶ ἡ κοινωνία ἔμοιαζε νὰ εἶναι μία μίζερη, ἐνδοσκόπος Ψωροκώσταινα κυριαρχουμένη ὑπὸ τοῦ λαϊκισμοῦ, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ὅπου τὸ κέρδος ἦτο ἁμαρτία, ὁ πλοῦτος κατάρα ( ἤ ἐφαλτήριο κιτσάτης ἐπιδείξεως ) καὶ ἡ ἀπόλυτη φιλοδοξία τῶν νέων μία θέσις στὸ Δημόσιο. Ἀλλὰ κυρίως ἕνας τόπος ὅπου ἔλειπαν οἱ εὐκαιρίες.


Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε βεβαίως, αὑτὴ ἡ περιγραφὴ δὲν θὰ ἦτο καὶ πολὺ ἀταίριαστη σήμερον. Ἀλλὰ ἡ μεγάλη διαφορὰ εἶναι οἱ εὐκαιρίες. Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι πλέον ἡ νῆσος τῆς προηγουμένου ἡμέρας. Ἡ χώρα εὐρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ὀργασμοῦ οἰκονομικῆς δραστηριότητος ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ ἕως τὸ Δούναβη καὶ ἀπὸ τὶς Ἀφρικανικὲς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου ὡς τὴ μητέρα-Ρωσία. Ἀκόμη καλύτερον: σ’ ἕναν κόσμο ποὺ ἀναπτύσσεται καὶ προοδεύει ἄνευ προηγουμένου, σὲ μία παγκόσμια οἰκονομία ποὺ δὲ λέει νὰ ἀνακόψει τοὺς ῥυθμούς της ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ὅπως φαίνεται ἠ Ἀμερικανικὴ οἰκονομία θὰ ξαποστάσει. Καί, κυρίως, ὑπάρχουν ὁλοένα καὶ περισσότεροι Ἕλληνες, νέοι καὶ μεγαλύτεροι, ποὺ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ προκόψουν.


Καθὼς τεράστια κεφάλαια δημιουργοῦνται μὲ πρωτόγνωρους ῥυθμούς, συσσωρεύονται καὶ ψάχνουν ἐπενδύσεις νὰ τοποθετηθοῦν, ἡ Ἑλλὰς ἀναδύεται καὶ πάλι ὡς πρωταγωνιστής. Μὲ τὶς τράπεζές μας, ποὺ εὐρίσκονται παντοῦ στὴ γειτονιά μας, μὲ τοὺς ἐπιχειρηματίες μας ποὺ ἐπενδύουν κεφάλαια δικά τους καὶ ξένα στὴ χώρα καὶ τριγύρω, μὲ τοὺς παῖδες μας στὸ City καὶ τὴν Ἀμέρικα ποὺ διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια καὶ κατευθύνουν τμῆμα τους κι ἐδῶ. Καὶ βεβαίως μὲ τοὺς καραβοκύρηδες ποὺ ζοῦν μία ἀπὸ τὶς χρυσὲς περιόδους τοῦ ἐφοπλισμοῦ. Εἶναι μία ἐποχὴ ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι, γίνονται ἐμπορευόμενοι, στὸ ΧΑΑ καὶ ἀλλοῦ, ἀπελευθερώνοντας τὸ δαιμόνιο τῆς φυλῆς ποὺ κρατοῦσαν φυλακισμένο οἱ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις. Καὶ αὑτὴ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα διαφορά : τὰ δεσμὰ τῶν ἰδεοληψιῶν ἔσπασαν πιὰ γιὰ τὰ καλά.


Ναί, φίλοι μου, ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνας ἄλλος τόπος. Ἕνας τόπος, ὅλο καὶ πιὸ δυναμικός, ὅλο καὶ πιὸ αἰσιόδοξος ποὺ γιατρεύει σιγά-σιγὰ τὶς παλιὲς πληγὲς τῆς ἰδεολογικῆς αὐτοκαταστροφῆς καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ κανιβαλισμοῦ. Ἐντὸς τῆς παγκοσμίου πανηγύρεως τῆς ἁλματώδους ἀναπτύξεως, ἀκόμη καὶ ἐὰν αὑτὴ ἁπολέσει ὀλίγη ταχύτητα, ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἕλληνες εὐρίσκουν πάλι τὰ ξεχασμένα τους τάλαντα καὶ γίνονται πάλι πρωταγωνισταί. Κι αὐτὸ φαίνεται καὶ θὰ φανεῖ καὶ στὴ χρηματαγορὰ μας. Μακάρι νὰ εἶχε γίνει μία-δύο δεκαετίες ἐνωρίτερον, ὅτε οἱ εὐκαιρίες στὴ γειτονιά μας ἦσαν πολὺ περισσότερες. Ἀλλά, κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ.


Αἰσιοδοξεῖτε καὶ καλὰ κέρδη!"

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
7 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
572 αναγνώστες
5 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014
00:28

Θρασύβουλος τοῖς φίλοις χαίρειν. 

Καθὼς πλησιάζει ἡ ἐπέτειος τῶν ἑπτὰ ἐτῶν ἀπὸ ἀρχῆς συγγραφῶν Καλοχαιρέτου ἐνθάδε, θὰ ἐπαναδημοσιευθεῖ ἀνθολόγιον παλαιοτέρων κειμένων. Πρὸς τέρψιν τῶν παραδοσιακῶν τὰ κείμενα θὰ εἶναι τὸ νὺν τονισμένα κατὰ τὴν ἑλληνικήν, τῇ επιμελείᾳ τῆς ἐκλεκτῆς φιλολόγου Ιωάννας Λυκιαρδοπούλου.

Τώρα θά μου εἰπεῖτε, ἐδῶ ὅλοι γράφουν γρήκλισς, ἐσὺ παλαιολογεῖς Καλοχαιρέτα? Ἕκαστος εἰς τὸ εἶδος του καὶ παράδοσις συνεχιζομένη οὐκ ἀποθνήσκει. Καιρὸς φέρνει τὰ λάχανα, καιρὸς τὰ παραπούλια.

Ὑγιεῖαν καὶ εὐλογίαν τοῖς πᾶσιν. 

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Αξιολογήστε το άρθρο 
6 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
29032 αναγνώστες
21 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010
13:05

 Ανεκοινώθησαν σήμερον τα νέα στοιχεία ελλείμματος και χρέους. Οι αριθμοί φαίνεται να ευρίσκονται εγγύτερον εις την πραγματικότητα εν σχεσει προς τας ονειροφαντασίας του παρελθόντος.Είναι ταυτοχρόνως και τραγικοί. Η χώρα εμφαίνεται ήδη να χρωστα 126% του ΑΕΠ, κάτι που τα επόμενα έτη θα αυξηθεί δραματικώς. Δεν έχω κάμει τας αναγωγάς, αλλά λογικώς το 150% που ανεμένετο να φθάσει το χρέος το 2013 θα αποτελέσει ευχάριστο όνειρο.

 

Άρα, η απο πολλού καιρού υποστηριζομένη υφ'ημών αναδιάρθρωσις καθίσταται αναπόδραστος. Μάλιστα, όπως έχω και αλλού γράψει εγώ βλέπω τρείς τουλάχιστον αναδιαρθρώσεις:

1. Του χρέους προς την τρόικα

2. Του χρέους προς τρίτους

3. Της αιτίας της καταστροφής, του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου τέρατος που δια κάποιον περίεργο λόγο λέμε "δημόσιο" ενώ είναι το άντρον της αφορολογήτου διαφθοράς, των συντεχνιών, των σπογγοκωλαρίων και των αργομίσθων που καταπιέζουν και αυτούς τους ιδίους τους φιλοτίμους δημοσίους λειτουργούς (διότι υπάρχουν και τέτοιοι)

 Υποθέτω δε, ότι οιοσδήποτε εχέφρων δανειστής θα εκκινούσε από το τρίτον ως προαπαιτούμενον προκειμένου να συζητήσει να χάσει τα λεφτά του.

Θα προσθέσω και την μοίρα του Γεωργίου, την αναδιάρθρωσιν της σχέσεως της κοινωνίας με την κυριαρχούσα θρησκεία, την Μαρξιανήν αίρεσιν και τα κρατικιστικά παρακλάδια της, ήτις ενδεχομένως θα στοιχίσει και το περισσότερο.

Μοι έγραψε φίλος τις τις προάλλες εάν είμαι ικανοποιημένος που ο πυθμήν πέριξ των 1380 μονάδων ΓεΔεί εξεπλήρωσε την εις ανύποπτον χρόνον πρόβλεψιν περί μη υπάρξεως ικανοποιητικού πυθμένος  εάν δεν ειδεί την περιοχή της ζώνης των αλώσεων. Καίτοι έχω την πάσαν πρόθεσιν να αισιοδοξήσω (σήμερον ανέρχεται κιόλας ο ΓεΔείς), εικάζω ότι βάσει και των ως άνω, μάλλον δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμη. Αλλά, εάν υπάρξει νεώτερον τι θα το καταθέσω. Ο ιδικός μου ορίζων λήξεως του κύκλου τούτου είναι μεταξύ 2013-2015 και έως τότε ποίος ζεί ποίος πεθαίνει. Πρός το παρόν, αντιθέτως, βλέπω να πυκνώνει το σμήνος πιθανοτήτων σημάτων πέριξ του μηρσηνικού 1023, επίσης ανεδειχθέν το πρώτον προ διετίας.

 

Και μακάρι τα χειρότερα να είναι οπίσω, αλλά εάν διαβάζεις νούμερα είναι δύσκολο να αισιοδοξήσεις.

 

Τες πα, καλή εβδομάδα με υγιεία.

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Αξιολογήστε το άρθρο 
39 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σελίδα 1 από 94123456789>Τελευταία»

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις