Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Των Αγίων Μαρτύρων φοιτητών του Νοεμβρίου
1087 αναγνώστες
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008
22:24

Καθώς αι Αθήναι υφίσταντο την επετειακήν των πυρπόλησιν και επαναστατικήν γυμναστικήν, ήτις εφέτος χάριτι του καιρού και της βροχοπτώσεως ήτο μάλλον περιορισμένη, εχρειάσθηκε να διασχίσω την παράλυτον πόλιν υπό βροχήν. Από τα μέρη του πάλαι ποτέ Ιλισσού, το νυν δε ασφαλτοδρόμου, ελέω "προόδου" προς το Καλλιμάρμαρον και κατόπιν οίκαδε. Διέσχισα λοιπόν, ως έθος την λεωφόρον της Βασιλισσης Όλγας. Μικρά τις μελαγχολία διακατέχει με εκάστην φοράν που διασχίζω τον δρόμον αυτόν, όπως και τον αντίστοιχον (πολύ σημαντικοτερον) εν Θεσσαλονίκη.

Βλέπετε η Όλγα ήτο εις εξ αυτών των χαρακτήρων που πείθουν τους ιστοριοδίφας ότι οι κινούντες τα νήματα της Ιστορίας (εάν τέτοιοι υπάρχουν ως άγγελοι ή δαίμονες κατά το παλαιότερον λεγόμενον ή άλλοι τινές άγνωστοι οργανισμοί ή απλώς η Τυχη) έχουν εντελώς κυνικήν άποψιν. Κατά τύχην λοιπόν η βασίλισσα ήτο απόγονος της μοιραίας οικογενείας των Δουκών από το σημείο που ενυμφεύθη μετά της εισέτι μοιραιοτέρας οικογενείας των Αγγέλων, εις τον κόμβον μάλιστα του (αθλίου) Αλεξίου Γ' του παραδόσαντος ανευ μάχης την Πόλιν εις τα στίφη των βαρβάρων Σταυροφόρων. Και το γένος ας συμπληρώσω, παράδοσιν εξ ης τούτο δεν έχει εισέτι συνέλθει. Τώρα βεβάιως άλλοι λέγουν άλλα, αλλά εγώ αυτά νομίζω. Τέλος πάντων, έλεγον ότι η μοιραία δια το γένος αυτή γυναίκα, απόγονος μετά 26 γενεάς των σκοτεινοτέρων δυναστειών του μεσαίωνος και μεγάλη Δουκισσα της Ρωσίας, υπήρξε κομβικόν σημείον και δια τα εν Ελλάδι πράγματα.

Δε θα ομιλήσω δια τα πολιτικά των τέκνων της, ιδίως δε του μοιραίου Βασιλέως Κωνσταντίνου (έχει ενδιαφέρον ότι η βασιλόφρων παράταξις επέλεξε να ονομάσει τας κυριοτέρας λεωφορους των Αθηνών δια βασιλικών ονομάτων, αλλά ουχί των καλλιτέρων μοναρχων, διότι υπήρξαν και τοιαύτοι). Σήμερον όμως, ημέρας του Νοεμβριου που τιμωμεν (όσοι το ενθυμούμεθα) την επέτειον της εξεγέρσεώς των, τιμή πρέπει και δόξα εις τους Αγίους Μαρτυρας φοιτητάς που ηναντιώθησαν εις τα σχεδια της Βασιλισσης Όλγας και του σλαυικού κόμματος του οποίου υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία - διότι δεν ήσαν πάντοτε όλοι οι σλαυόφρονες κομμουνισταί.

Το έχω ειπει πλειστάκις και δεν θα κουρασθώ να το λέγω. άλλο το είναι και άλλο το φαίνεσθαι. Και ενώ όλοι βλέπουν ή νομίζουν ότι βλέπουν τα φαινόμενα, αγνοούν ότι πάσαι αι μάχαι και πάντες οι πόλεμοι και οι έριδες και αι φιλονεικίαι εν Ελλάδι και περί αυτήν, είναι θεολογικής φύσεως. Μάλιστα θεολογικής, αλλά ουχί όπως αντιλαμβάνονται τα καταναλωτάκια της πλειοψηφίας την λέξιν με θυμιάματα και ράσα. Αλλά κατά τον Ιωάννην: εν αρχη ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και ην θεός ο λόγος. Η Όλγα λοιπόν είχε δια την Ελλάδαν το γενικόν όραμα που είχε - και εν μέρει κατάφερε- η Ρωσία και το σλαυόφρον κόμμα (το οποίο εγένετο κομμουνιστικόν ότε κατελήφθη υπό των δυνάμεων του σκότους η Ρωσία). Μικρά και ελεγχομένη απόφυσις της μητρός, εξάρτημα ολίγον σαν απολίθωμα ενός παλαιού πολιτισμού εις την γήν των νέων και δυναμικών Σλαύων. Αλλά δια να επιτευχθη αυτό έπρεπε πρώτα να ισοπεδωθεί ο από αιώνων ελληνικός λόγος και να υιοθετηθεί έτερον τι ιδίωμα.

Ότε επεχειρήθη την πρώτην φοράν αυτό, το 1901, υπήρξε καθολική και μαζική εξέγερσις των φοιτητών που τότε δεν ήσαν ελεγχόμενα και καπελωμένα αυτόματα, αποχαυνωμένα με ξενόδουλα πρότυπα, αλλά είχαν πάνω από όλα την Ελλάδα εις την καρδίαν τους. Οι νεκροί έπεσαν κατά δεκάδες (κατ' εκτίμησιν 2-5% των εξεγερθέντων). Μαρτυρες. Ήρωες. Έλληνες. Αλλά δια της θυσίας τους, ενώ η Εκκλησία σχεδιαζόταν να γίνει ο Δούρειος Ίππος δια την επιβολήν του ιδιώματος που θα έκαμνε τους νεοέλληνας εξαρτουμενα και ανδράποδα ξένων δυνάμεων, αυτή παρέμεινε έως την σήμερον ο μόνος θεσμός όπου ο λόγος ομιλείτε - και ως εκ τούτου ο θεός διακονείται. Και το πρώτον και κυριότερον δια τούτον την κτυπούν ανηλεώς πάντες οι προσκυνήσαντες και τα αυτόματά και τα τσιράκια τους, ακόμη και ότε αποκαλύπτονται αι συνομωσίαι δι' αδιασειστων τεκμηρίων, όπως ο εκβιασμός των "αγωνιστών" δικηγόρων προς το Άγιον Όρος. Αλλά ας μην παρεκτραπώ, ωμιλούσα περί των μαρτύρων φοιτητών.

Η θυσία αύτη δεν ήτο μια θυσία η οποία προσεπόρισε πλούτη και ωφέλη και οφφίκια και αργομισθίας του Δημοσίου ή χονδρά λαδώματα εις τους πρωταγωνιστάς της. Αντιθέτως. Άνοιξε το δρόμον δια διαφορά αντιδραστικά ή ιμπεριαλιστικά την σήμερον ημέρα θεωρούμενα κινήματα, όπως ο Μακεδονικός Αγών, η εξηέγερσις της Κρήτης, το (αντιβασιλικόν και κατά των τέκνων της Όλγας στρεφόμενον) Κίνημα της Εθνικής Αμύνης και τέλος τον ερχομόν του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και τούτος με την σειράν του εις την απελευθέρωσιν Ηπείρου Μακεδονίας, Θράκης, Ιωνίας και νήσων, χωρών δηλαδή που τα ξενοδουλα κόμματα μας έλεγαν (και λέγουν) ότι "δεν έχουμε καμμία δουλειά", καθώς τα αφεντικά τους τας είχαν μοιράσει αλλού. Και ουχί μονον οι επιζήσαντες φοιτηταί αυτού του αγώνος δεν εσκύλευσαν τον ελληνικόν δημοσιον, αλλά επολέμησαν και εθυσιασθησαν εις τα μέτωπα που η μητέρα τους Ελλάς έταξε.

Ουδείς πλην ίσως Καλοχαιρέτου ενθυμείτε αυτούς τους ήρωας. Ουδέ τους νεκρούς που απέθανον υπέρ Ελλάδος και θεού και λόγου, θύματα των λογχοφορων της σλαυοφρόνου βασιλισσης, ουδέ τους επιζήσαντας που έδωσαν το αίμα τους εις τα πεδία των μαχών αργότερα ή φιλοτίμως εργαζόμενοι έκαμαν την χώραν αυτήν μεγάλη και κατά επιφάνεια και κατά πλούτον και ηλευθέρωσαν τους σκ΄λαβους αδελφους των.

Ίσως επειδή σήμερον αι αξίαι είναι άλλες. Άλλα τα πρότυπα και άλλα τα γεγονοτα που επιλέγουμε να διδάξωμεν τα τέκνα μας.

Παράδοξον μέγα (ή όχι τοις μεμυημένοις) ότι η Βασίλισσα Όλγα αλλά και άλλοι πολλοί ηργασάμενοι υπέρ των ξένων συμφερόντων και κατά της Ελλάδος τιμάται δια λεωφόρων. Οι δε υπερ αυτής δια λήθης.

Σήμερον βεβαιως το κρατος μας τιμά ετέραν και λίαν σημαντικήν εξέγερσιν φοιτητών. Αι ημερομηνίαι συμπίπτουν, ο Νοέμβριος είναι γαρ επαναστατικός μήν,δια πολλούς λόγους. Προσωπικώς δεν έχω ουδεμία απολύτως αναστολή να προσκυνήσω τους αγώνα και τας θυσίας των εξεγερθέντων όλων των Νοεμβρίων, που με την αγνή τους διάθεσιν τα έβαλαν με υπερτέρους αντιπάλους. Είμαι πάντοτε υπερ του αδυνάτου.

Αλλά άλλο το γεγονός το οποίο ουχί μόνον σέβομαι, αλλά εύχομαι να ήμουν εκεί να συμμετάσχω και άλλο ο μύθος. Εις την μίαν περίπτωσιν εξεγέρσεως φοιτητών του Νοεμβρίου ο μύθος εχρησιμοποιήθηκε υπερ της Ελλάδος και των αξιών που την επήγαν εκατό έτη ακομη. Εις δε την άλλην δια να δικαιολογήσουν την λεηλασία του Δημοσίου και να καλύψουν την διαφθοράν, τον καταναλωτισμόν, την υπερχρέωσιν και την κατάντια της "γενεάς του Πολυτεχνείου", καθώς και το ξεπούλημα της Ελλάδος εις ξένας δυνάμεις. Εις τον αγώνα των φοιτητών, αυθόρμητον και ουχί κατευθυνόμενον ως την σήμερον, λέγω τιμή και δόξα εις δε την καπήλευσίν του λέγω: αίσχος σας και αιδώς Αργείοι βολεμένοι, λαδέμποροι καπηλέυταί και σκυλευταί νεκρών αγνών ψυχών.

Τιμή και δόξα πρέπει εις πάντας τους μάρτυρας φοιτητάς, αγνώ παρακινουμένους φρονήματι. Σκεφθείτε όμως ολίγον πάντας τους μάρτυρας, όλων των εποχών, και την αγνή των διάθεσιν και τιμήσατε αυτήν. Την δε καπήλευσιν και ξεπούλημα στιγματίσατε.

Ίσως διερωτηθειτε δια τι άρα γε το έν γεγονός ελησμονήθη εντελώς (και λίαν τεχνηέντως), το άλλο δε καθ'όλου. Αλλά μερικά πράγματα εν Ελλάδι, εν τέλει δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν καθ΄όλου. Δεν υπάρχουν και πολλοί δια να πλουτίσουν ή να βολευτούν ή να δικαιολογήσουν τα αίσχη και τη διαφθορά τους εκ του αγώνος των αγνών ψυχων του 1901 βλέπετε. Δεν εισπράττει κανείς από εκεί εις βάρος της κοινωνίας, ουδέ και δικαιολογεί εγκλήματα κατά αυτής. Εν αντιθέσει προς τον αγώνα των αγνών ψυχών του 1973.

Απλούν.

Σχόλια

17/11 23:10  Swearengen
Αίνιγμα :

"Πού, πότε και για ποιά αιτία σημειώθηκε η πρώτη εξέγερση σπουδαστών της ελεύθερης Ελλάδος".

Επαναλαμβάνω : Η ΠΡΩΤΗ. Εδώ σας θέλω !
17/11 23:23  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χαίρετε Αδαμάντιε! Αναμέωνμεν την απάντησιν με πολύ ενδιαφέρον!
17/11 23:23  Αξιόκριτος
Καλησπέρα σας,
Εκτός από τα 5* αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση.Πρώτη φορά μαθαίνω για το γεγονός.
Αλήθεια δεν θα έπρεπε κάποτε να γίνει κάποιο αφιέρωμα για αυτά τα παιδιά; Στις ψυχές που χάθηκαν το 1901 αναφέρομαι.Θα μπορούσε να προταθεί για θέμα σε μεγαλοδημοσιογράφο ή ακόμη σε επώνυμο καθηγητή πανεπιστημίου.
17/11 23:28  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καθηγητή Πανεπιστημίου? Φίλε Αξιόκριτε, Drei Professoren, Vaterland verloren! Τρείς Καθηγηταί και απώλέσθη η πατρίς!

Μα υπάρχει χειροτέρα πλέον προσκυνημένη και βολεμένη φάρα φίλε μου? Σας ομιλώ εξ ιδίας πείρας...
17/11 23:31  Κλεάνθης
@ Swearengen

Σε κρυφό σχολειό της Άνω Τραχανούλας το 1831, γιατί ο παπά-δάσκαλος δεν τους είχε ενημερώσει (μεταλαμπαδεύσει τη γνώση) ότι η Ελλάδα είχε απελευθερωθεί?
17/11 23:36  Κλεάνθης
@ Θρασύβουλος

Υπάρχει: ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΗ και εν δυνάμει βολεμένη... οι υποψήφιοι Λέκτορες

(...κουβάλα τον Προτζέκτορα για να σε κάνω Λέκτορα)
17/11 23:57  zaratustra
Θρασσάκος

στο 99% του κειμένου προσυπογράφω


Μάιος 1854, τα σιφνέικα ψαθάκια
18/11 00:30  Δόκτωρ Βασίλειος
Κουίζ: Τί σχέση είχε αυτός που κατέστειλε τη φοιτητική εξέγερση δυο χρόνια μετά την προαναφερθείσα (πάλι Νοέμβρη και πάλι για παρόμοιο λόγο)με αυτόν που μας έμαθε να βάζουμε έναν τόνο;
18/11 00:35  epidoxos
"Η Όλγα λοιπόν είχε δια την Ελλάδαν το γενικόν όραμα που είχε - και εν μέρει κατάφερε- η Ρωσία και το σλαυόφρον κόμμα (το οποίο εγένετο κομμουνιστικόν ότε κατελήφθη υπό των δυνάμεων του σκότους η Ρωσία)"


Ειχατε δεν ειχατε παλι εκει μου το πηγατε θρασσακο..αχ αχ... αυτες οι εμμονες :)
Aυτο το ..δυναμεων του σκοτους ηταν πετυχημενο..

Εξαιρετικα αφιερωμενο λοιπον το link και δειτε το εστω με χιουμορ το οποιο απο οσο εχω εξαλλου καταλαβει το εχετε σε αφθονια..
Ετσι για να θυμουνται οι παλαιοι και να μαθαινουν οι νεωτεροι...

http://uk.youtube.com/watch?v=2euLrBcAc0o&feature=related

Ριγη με διακατεχουν και μονο που το βλεπω :)
18/11 07:17  EASY RIDER ( GARV )
5*
18/11 11:10  favlos
Βλέπω απογείωση σήμερα και μάλιστα με φτερά που δεν τα πιάνει η κρίση (γλώσσα,ιστορία,νόημα)..:)

Την αγνή τους ψυχή τιμούμε πάντα.
18/11 18:49  Goldmine
Τρισδιάστατη ιστορικο-πολιτικο-κοινωνική ανάλυση και όχι μόνο! Εύγε!
18/11 20:19  Yannis K.
"Αλλά δια της θυσίας τους, ενώ η Εκκλησία σχεδιαζόταν να γίνει ο Δούρειος Ίππος δια την επιβολήν του ιδιώματος που θα έκαμνε τους νεοέλληνας εξαρτουμενα και ανδράποδα ξένων δυνάμεων, αυτή παρέμεινε έως την σήμερον ο μόνος θεσμός όπου ο λόγος ομιλείτε - και ως εκ τούτου ο θεός διακονείται. Και το πρώτον και κυριότερον δια τούτον την κτυπούν ανηλεώς πάντες οι προσκυνήσαντες και τα αυτόματά και τα τσιράκια τους, ακόμη και ότε αποκαλύπτονται αι συνομωσίαι δι' αδιασειστων τεκμηρίων, όπως ο εκβιασμός των "αγωνιστών" δικηγόρων προς το Άγιον Όρος.'

τα γιαουρτακια που τα ξεχασατε ρε μαγκες?
εγω καλυτερη χρηση οσο και να ψαχνω δε βρισκω :)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
26 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις