Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Ποίος είναι ο Λακεδαιμων?
1498 αναγνώστες
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009
00:05
Ευρέθην ενωρίτερον σήμερον παρά θιν'αλός. Δηλαδή τι μαύρο θίν΄ήτο αυτό, τσιμέντο κανονικό, αλλά τουλάχιστον με βαρκάκια κοκ, εν Μικρολιμένι του Πειραιώς. Δια κάποιον ανεξήγητο λόγον με οδήγησε αυτή η επίσκεψις, μέσω σειράς αδιαφόρων ή χαοτικών συνειρμών, εις το ερώτημα που έχει κατά καιρούς απασχολήσει τα πλήθη των ασχολουμένων με τα των αγορών εν Ελλάδι. Δηλάδή, τι μαυρα πλήθη καμμια 500αριά είμεθα πλεόν όλοι κι όλοι, αλλά εν τάξει, δια συγκεντρωσιν του παλαι ποτε ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. πλήθος ήτο αυτό.

 

 
Το ερώτημα λοιπόν είναι: ποίος είναι ο Σπάρτης?

 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφορες απαντήσεις. Ας τις απαριθμήσω:

 

1. Ο Σπάρτης είμαι εγώ. Αυτή η εικασία είχε διατυπωθεί ήδη το 2007 εις το φόρουμ και κατά καιρούς επαναλαμβάνεται, λόγω συμπλεύσεώς μας εις τινά ζητήματα. Ενισχύθη και απισχνάσθη αργότερον περιοδικώς και κατα τον ρούν των γεγονότων. Είναι ωστόσο προφανώς εσφαλμένη, δι'ότι εάν ημην ο Λακεδαίμων, κατά πάσα πιθανότητα, θα το ηξευρα. Δεν είμαι και ιδιαιτέρως γερμανόφιλος. Αφήνω που εγώ δεν είμαι εγώ, αλλά ημείς, οπότε ούτως ή άλλως αποκλείεται. Αφήνω επίσης που αδύνατον να έγραφα τόσα κείμενα ταυτοχρόνως - υπενθυμίζω ότι αμφότερα τα ψευδώνυμα υπήρξαμε παραγωγικότατα. Αφήνω τέλος που θεωρώ την θεμελιώδην ανάλυσιν περίπου φενάκη ή τέλος πάντων πολύ απαιτητική δι'αυτά που δυνατόν να προσφέρει εις τον τύπον χαρακτήρος μου. Άρα βράσε όρυζα (ιαπωνικήν, πάντοτε).

 

2. Ο Σπάρτης είναι ο χρήστης γνωστός και με το όνομα maniac. Η ενασχόλησις μετά των θεμελιωδών, η ευστοχία εφ'ολίγους μήνας των προβλέψεων του maniac και η αδυναμία εις αυτήν την όψιν των αγορών ενίσχυσε κατά καιρούς αυτή την υποψίαν. Ωστόσο η εξαφάνισις περίπου του τελευταίου δημιουργεί ανυπέρβλητον κώλυμα εις την διατύπωσιν ασφαλών συμπερασμάτων. Αν και η χρήσις και εγκατάλειψις ψευδωνύμων είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και παρακατω.

 

3. Ο Σπαρτης ταυτίζεται μετά του maniac όστις ταυτίζεται μετά του kikou04. Και εδώ το σενάριο έχει εις τα υπέρ του την αγάπην (μην ειπώ πάθος) προς τα θεμελιώδη, ωστόσο τα δείγματα γραφής τους διαφέρουν τόσον που είναι δύσκολο να στηριχθεί σοβαρά συσχέτισις όλων των τριών. Σημειώνω ωστόσο ότι δύο και μονον χρήσται είχαν την αγχίνοια, την αντίληψιν και την γνώσιν να αντιληφθούν τι ακριβώς έγένετο την 10η Οκτωβρίου 2007 που ήρξατο την μαζικήν ρευστοποίησιν θέσεων ο Καλοχαιρέτας, ή τουλάχιστον μονον εξ αυτών το έχω ακούσει και αυτοί είναι ο kikou04 και ο Σπάρτης. Ίσως αυτό να οφείλεται εις την διανοήτικήν των προδιάθεσιν προς χειρισμόν αριθμών και γενικώς θεμελιώδων "πραγματικών" στοιχέιων. Τώρα βεβαίως εις τα συμπεράσματα διαφέρουν αντιδιαμετρικώς και ο είς έχει συχνάκις κατακρίνει τον άλλον. Δεν είμαι βέβαιος ωστόσο ότι αυτό, αφ'εαυτού λέγει κάτι. Νομίζω μάλιστα ότι η υπόθεσις ότι ο Σπαρτης έχει χρησιμοποιήσει και έτερα ψευδώνυμα, ενίοτε σφόδρα αλληλοκατακρινόμενα, ούτως ώστε να θολώσει τα ύδατα πρέπει να κρατηθεί ακόμη και εάν η βασική υπόθεσις 3 απορριφθεί συνοπτικώς.

 

4. Ο Λακεδαίμων είναι μια ακόμη όψις του δαιμονίου τύπου όπισθεν του ψευδωνύμου Swerengen. Η πιστή παρακολούθησις του Λακεδαιμονίου ιστολογίου εις την πετρινη περίοδο της απαγορεύσεώς του, η συστηματική στήριξις αντιδιαμετρικών γεωπολιτικών θέσεων, η εγκυκλοπαιδική γνώσις και η πολυγραφότης ενισχύουν το σενάριον αυτό. Από μονα τους βεβαίως αυτά δε λέγουν και τίποτε, η ως άνω περιγραφή θα μπορούσε να είναι και ιδική μου. Υπάρχει βεβάιως το ζήτημα της χρησιμοποιήσεως κοινών εκφρασεων και μορφών γραφής, αλλά αυτό μοι δοκεί είναι απλώς συσχέτισις λόγω οσμώσεως, παρά κοινή καταγωγή εξ ενός νοός. Αφήνω που ως προς τα χρηματιστηριακά οι δύο διαφέρουν πολύ. Ολίγον τζούφια λοιπόν και αυτη η υπόθεσις.

 

5. Ο Λακεδαίμων και ο Hi5 ταυτίζονται. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα υπόθεσις καίτοι ο εις επετιθετο εις τον άλλον οξεί τωι τρόπωι. Υπάρχουν πολλά κοινά στυλιστικά στοιχεία, τουτέστιν μορφής και ουχί πάντοτε περιεχομένου. Το περιεχόμενο των γραφομένων ήτο συχνάκις αντιδιαμετρικόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς κάτι τέτοιο θα ανέμενε κανείς δια κάποιον που ήθελε θολώσει τα ύδατα. Η υπόθεσις αύτη δεν αντιτίθεται εις το γεγονός ότι ο Λακεδαίμων παραμένει αόρατος, εν αντιθέσει προς τους αγαπητούς kikou04 και Swearengen οίτινες έχουσιν εμφανισθεί, σάρξ και οστά, έμπροσθεν πολλών. Είναι ωστόσο μια ακόμη υπόθεσις ήτις είναι αδύνατον να επιβεβαιωθεί απολύτως, ει μη μόνον δια διαδοχικών εικασιών. Κρατούμε ωστόσο εξ αυτου ότι ο Λακεδαίμων αρέσκεται εις εγκεφαλικά παιγνια.

 

6. Ο Σπάρτης είναι εις εκ των χαρακτήρων εκ των εσωτερικών του Capital προερχομένων. Αυτό το σενάριο νομίζω ότι δυνάμεθα να το απορρίψωμεν άνευ πολλών συζητήσεων ουχί μονον δι'ότι έχει φάει αμετρήτους διαγραφας (αυτό θα ήτο δυνατόν να είναι και ξεκάρφωμα), αλλά και ως εμφαινόμενον λίαν απίθανον δοθείσης της γενικοτέρας ανεξαρτήτου στάσεώς του.

 

7. Ο Λακεδαίμων είκαι κάποιος εντελώς άλλος, που ουδεμία έχει σχέσιν μετά των ως άνω αναφερομένων. Εις αυτήν την υπόθεσιν πλήθος ερμηνειών έχει προσφερθεί, από καταδικασθέντα δια τα γεγονότα του 1999 έως μέλος του ωραίου φύλου ή και ντροπαλό νεανίσκον άρτι αφιχθέντα εν Λονδίνου . Καίτοι βεβαίως ο Λακεδαίμων ισχυρίζεται ότι είναι γηραιός, ουδόλως γηραιός φάινεται να είναι.

 

Τουναντίον, πρόκειται μάλλον περί νέου και αναμφισβητήτως ικανού ατόμου - εάν εξαιρέσει κανείς τους χαρακτήρας που έχουν σχέσιν προς το συναγελάζεσθαι και το ζην και κοινωνείν μετ' άλλων ατόμων. Συμβαίνεί αυτό ενίοτε μετά των τα μάλα εγκεφαλικών ατόμων.

 

 
 
 
Καταλήγωμεν λοιπόν ότι είναι σχεδόν αδύνατον δια όλων των ως άνω εικασιών περί ταυτίσεως να σχηματίσωμεν πλήρη γνώμη περί του Λακεδαίμονος. Στοιχεία έχωμεν, άτινα οδηγούν ενίοτε εις συμπεράσματα αλλά συχνάκις εις αδιέξοδα. Προς το παρόν τηρεί σιγήν ασυρμάτου, οπότε δεν είναι δυνατόν να φωτισθούν περαιτέρω αι ημέτεραι απορίαι.

 

Αλλά ασφαλώς και θα επιστρέψει.
 
 

 

 

Blogspot και έτερα σχόλια:  http://thrassakos.blogspot.com/

 

 

 

Σχόλια

09/03 00:11  kikou04
Σας διαβεβαιώνω φίλε μου Θρας ότι ουδέποτε έγραψα με άλλο nick ... θα μου πείτε τώρα, γιατί αν είχα πράξει κάτι τέτοιο, θα το ομολογούσα??? Σωστό!
Τέλος πάντων ... ο καθείς ότι θέλει πιστεύει.

Η μόνη διαφορά που είχα με τον Σπάρτη, ήταν ο τρόπος του και αυτός ήταν και ο λόγος (τουλάχιστον από εμένα) που ήρθα σε ρήξη μαζί του, παρόλο τις άριστες σχέσεις που είχα αρχικά μαζί του.
09/03 00:14  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χαίρεται φίλε μου και εις πολλά έτη! Κι εγώ εκεί έχω καταλήξει ότι δεν είσθε εσείς. διατηρώ ωστόσο και το σχόλιον περί αγχινοίας και το σχόλιο περί ταλάντου εις την θεμελιώδην ανάλυσιν, και ως προς υμάς. Να ζήσεται!
09/03 00:16  kikou04
Σας ευχαριστώ πολύ που με θυμηθήκατε ... να είστε και εσείς καλά.
09/03 00:27  favlos
Θράσσ να είναι γυναίκα δεν το περιέλαβες..στις υποθέσεις...
09/03 00:29  Matador
πως είσαι τόσο σίγουρος ότι θα επιστρέψει??
09/03 00:30  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ορθόν Φαυλε, προστίθεται λοιπόν...
09/03 00:34  geokalp
ωραίος ο thrassos!

η παρουσία και τα γραπτά του είναι πάντοτε χρήσιμα καθώς όλοι κρίνονται σε βάθος χρόνου!
09/03 07:53  ΝίκοςΤ
Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλή σας μέρα,εξαιρετική η ομάδα σας.Καλό είναι να διατηρούνται οι μύθοι,έτσι δεν είναι;
09/03 10:50  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χε, χε, καλημέρα παίδες! Ακριβώς Νικο, το επιάσατε το νόημα...;-)
09/03 11:24  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Η περίπτωση διπλής προσωπικότηταςς πχ. ευγενικός / αγροίκος τρόπος - Γαλλική φινέτσα / Γερμανική ορμή, μηδέποτε ταυτόχρονη παρουσία κλπ. δεν σας απησχόλησε ?
09/03 12:47  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χε, χε, Τριαντάφυλλε, όχι δα! ;-)
10/03 22:56  koufeto:-)
To εντεκατο πενταστερο απο αμενα για εσενα και το δωδεκατο σου σχολιο.Δεν μπορω να σε ξεχασω Θραςς μου χεις παρει τα μυαλα μπου αντρα αλλα με ξενερωνεις και με χαλας οταν αναφερεσαι σε αυτο το κτηνος που ακουει στο ο0νμα ΣΠΑΡΤΗ:-)
14/03 09:22  shareholder-cs
Ο Θρασσάκος πέραν όλων τώρα και σε ρόλο Ηρακλή Πουαρώ ή αστυνόμου Μπέκα επι το Ελληνικότερον...

Χα-χα Καλημέρα Θρασ.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
16 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις