Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Υπέρ του αδυνάτου (Gestaltpsychologie)
1082 αναγνώστες
Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008
15:17

Υπέρ του αδυνάτου

Ο λόγος του Λυσίου «Υπέρ του αδυνάτου», με συγκινεί πάντοτε. Ιδία οι πρώτοι στίχοι που δεικνύουν διατί η δημοκρατία είναι το επιτυχέστερον πολίτευμα:


«Ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τοῦτον»


Εν αγοραίς λοιπόν, υπαρχει πάντοτε κατήγορος, έν αντίπαλον δέος. Αντίπαλον της θέσεως μας, αγορασταί έναντι πωλητών κοκ. Παρ’ημίν, πολλά τα αντίπαλα δέη. Όστις τολμήσει να έλθει εν αντιθέσει προς το πλήθος, ευρίσκει τον μπελιά του. Εν αυτήι τηι θέσει ενευρέθην ο υποφαινόμενος Καλοχαιρέτας κατά τους μήνας Οκτώβριον και Νοέμβριον. Θα ενθυμείσθε ασφαλώς τας χυδαίας επιθέσεις υπό των λεγεώνων του σκότους, την λυσσώδην μανίαν των οργανωμένων συμφερόντων, συντεχνιών τε και λοββακίων (lobby-ακια) που εθεώρουν –και δικαίως- ότι τους έδιωχνα τα κορόιδα προς εκφόρτωσιν, αλλά και τους ανοήτους και απερισκέπτους ή τους απλώς παρασυρθέντας που συνετάχθησαν αυτοίς.

Αλλά, αι αγοραί και η ελέυθερία τους μ’αρέσουν μεταξύ άλλων διότι παρέχουν εγγενές σύστημα αξιολογήσεως και μάλιστα λίαν αυστηρόν: είτε κερδίζεις (η μειοψηφία), είτε χάνεις (η μεγάλη πλειοψηφία). Ό,τι φιλοσοφία και να μοι τσαμπουνάτε, στο τέλος ξυρίζουν το γαμβρό. Τώρα διατί τα λέγω αυτά? Ασφαλώς δεν έχω διάθεσιν ουδέ αντιδικίας ουδέ αποξέσεως παλαιών πληγών, ούτε βεβαίως δρέψεως δαφνών. Απλώς βλέπω ότι μετά τα δικά μου, την περίπτωσιν του Φαύλου όπου υπήρξε και πάλι αγελαία συμπεριφορά και χύδην επιθέσεις του όχλου, ευρίσκεται το νυν εν τωι στοχάστρωι έτερος χρήστης. Υπό των συνήθων υπόπτων κεκαυμένων, αλλά με ιδιαιτέρα λύπη βλέπω μια κάποιαν υπερβολήν και υπό μερικών φίλων που έχω εις εκτίμησιν.


Δι’ εμέ, μικράν και μόνον σημασίαν έχει εάν υπάρχει δίκαιον εις τα βέλη που εκτοξεύονται. Επειδή είμεθα άνθρωποι, αποκλείεται να μην ευρεθή αδύνατον τι σημείον που να «δικαιολογεί» κριτικήν ή επιθέσεις. Και ασφαλώς πολλά εξ αυτών που λέγει ο Σπάρτης δεν αντέχουν σοβαρά κριτική, ιδία εάν κατέχει κανείς ολίγη Ιστορία – κάπου είδον τον Νικήτα Χωνιάτη υπό του Νικολάου αναφερόμενον, ακόμη ενωρίτερον οι Γότθοι ήσαν μέγα πρόβλημα δια την αυτοκρατορία και βεβαίως αι επιδρομαί των κατέστρεψαν μέγα μέρος της Αρχαίας κληρονομίας. Να μην πω δια τους νέο-Γοτθους και τας καταστροφάς μόλις τον προηγούμενον αιώναν (μεταξύ των οποίων και η έκδοσις της Κρατικής Γραμματικής του 1942 υπό του Τριανταφυλλίδου). Αλλά το σημαντικόν είναι να υπάρχει η δυνατότης να τα λέγει – και κατ’εμέ προτιμητέον ευπρεπώς, ο τρόπος του με ξενίζει. Άλλωστε εγώ τον Λακεδαίμονα τον βλέπω ξεκάθαρα να δηλώνει «τρελός», το πωλητικόν δέος του ετέρου αγαπητού μου χρήστου, αγοραστού Μαρίνη. Απ'εκεί και πέρα, εάν οιοσδήποτε, είτε εγώ είτε ο σπαρτις είτε όποιος, γραφουμε ανοησίες ή κακοήθειες, και με ωράιον τρόπον είναι δυνατόν να δηλωθεί αυτό - και εν τέλει εξ αυτου κρινόμεθα.


Το πραγματικόν πρόβλημα δι’εμέ δεν είναι το τι ακούγεται, όπερ είναι άλλωστε συζητήσιμον, αλλά το πώς ακούγεται, ένθεν κακείθεν. Εάν πρέπει να διατυπωθεί μια άποψις, ας γίνει κόσμια. Δεν μπορεί η Ελλάς πάσα να είναι ένας λαϊκιστικός βόθρος. Δεν μπορεί να κυριαρχεί ο τρόπος και ο λόγος των λαμογίων , των λαδοποντίκων και των ψιττακών παντού και πάντοτε. Όχι ότι μπορούμε -ή πρέπει- να τους εξαφανίσουμε. Το πραγματικόν στοίχημα δι’ όλους ημάς τους υπολοίπους είναι αυτό της ποιότητος: να μην αφήνουμε το βόρβορο να ξεχειλίσει και να μην τον επιβραβεύουμε ή να τον μιμούμεθα. Αναζητώ το αδύνατον? Εδώ μωρέ παιδες αποζητώ να κρατήσω την διαχρονικήν Ελληνικήν ζώσα, δεν το έχετε καταλάβει? Ε, ναι λοιπόν, είμαι υπερ του αδυνάτου!


Με τον Σπαρτη διαφωνούμε πρακτικώς εις τα πάντα και ευρέθημεν συχνάκις απέναντι χωρίς ποτέ έως τώρα να με προσβάλει επι προσωπικού. Αλλά νομίζω (χωρίς να το γνωρίζω) ότι είναι απλούς χρήστης και δεν έχει -εισέτι τουλάχιστον- ενταχθεί εις λοββάκιον, σκοτεινόν οργανισμόν, κομματικήν οργάνωσιν βάσεως ή συντεχνία, όπως αυτή των ζαχαροπλαστών, ως πλείστα ενταύθα ψευδώνυμα. Βλέπω όμως ότι αντί να επιτίθενται οι φίλοι εις τα αποδεδειγμένα λαμόγια και «γκουρούδας», επιτίθενται εις αυτόν που δηλώνει «τρελός». Εγώ είμαι της Ατλαντικής, αριστοτελικής σχολής, έχω ιδιαίτερα συμπάθειαν εις τα underdogs, τουτέστιν τους κατά καιρούς «αδυνάτους». Ιδία ότε ευρίσκονται προ υπεραρίθμου αγέλης και η πίεσις καθίσταται υπέρμετρος κι ας μην έχουν δίκαιο, και να με συμπαθάτε. Ευρέθην παρά τωι Σπαρτηι,  το θέρος εις τα της ΕΥΠΡΟ και αλλού (αλλά δε θα διστάσω να ευρεθώ κάταντι εάν επιτεθεί προς ευρισκόμενον εν αδυνάτωι, ειτε αυτός είτε οιοσδήποτε). Το δίκαιον είναι να μπορούν όλοι να εκφράζονται ευπρεπώς. Δεν πρέπει να μας φοβίζει η ετερότης της απόψεως. Ας μην είμεθα απερίσκεπτοι και παρασυρόμενοι.


Έλληνες, Αλαμανοί και η ψυχολογία των μορφών


Κλείνω λέγοντας ότι δικό μου συμπερασμα είναι οι Αλαμανοί, τότε μόνον προσηγγισαν το αξιόλογον και το πρωτότυπον, ότε ηνοιχθησαν προς την κληρονομίαν των (αρχαίων) Ελλήνων. Επειδή δια πολλούς λόγους ο Johann Wolfgang von Goethe είναι λίαν αγαπημένος λόγιος, θα μοι επιτρέψετε αν κλείσω με μικρόν σημείωμα περί ενός κλάδου της κληρονομίας του της ψυχολογίας των μορφών (Gestaltpsychologie). Σας δίδω δυο παραδείγματα. Τι βλέπετε εις το πρώτον και τι εις το δέυτερον?

 

     


Είναι το πρώτον βάζο ή προσωπα? Είναι το δεύτερο χαοτική σειρά μελανών σημείων ή κύων Δαλματίας οσφριζόμενος παρα τη βάσει δένδρου? Τώρα απαντήσατε εις την ερώτησιν: Εγένετο ο Σπάρτης στόχος επειδή λέει ξανά τα ίδια που λέγει από το θέρος ή επειδή πολλοί έχουν οξυτάτας απωλείας και αναζητούν δίοδον εκτονώσεως?


Εάν η απάντησις σας στις παραπάνω ερωτήσεις είναι, «ίσως αμφότερα», τότε νομίζω ότι ευρίσκεσθε σε καλό δρόμο, και χρηματιστηριακώς. Να πω ξανά αυτό που πάντοτε με εκπλήσσει εν Ελλάδι: καλώς κάνουμε και καταδικάζουμε τον εθνικοσοσιαλισμό (ναζισμό), αλλά διατί κανείς δε μιλάει κατά των αισχών του διδύμου αδελφού του εκ της μήτρας του  γερμανικού λαϊκιστικού μοδερνισμού, του κομμουνισμού? Μήπως επειδή όλοι φοβούνται μην ευρούν μπελιά?

Τέλος επειδή τα Gestalt μ’άρέσουν ως υποψιάζεσθε πολύ, και επειδή είδον και πάλι με αμείωτον αποτροπιασμόν τα αίσχη του πρώτου (ναζισμού) και εδώ δημοσιευμομενα να σας στείλω να διαβάσετε τη μαρτυρία ενός Έλληνος χριστιανού του ολοκαυτώματος που έβλεπε τους Έλληνας μάρτυρας, οιουδήποτε θρησκεύματος να πηγαίνουν προς τον θάνατον, αφού είχαν εργασθεί ως σκλάβοι εις εταιρείας ως η BMW που το νύν αποτελεί σύμβολον δυνάμεως δια τους Έλληνας.  Και πώς? Υπό τους ήχους ορχήστρας του Δαχάου διευθυνομένης υπό του Νικ. Ζαχαριάδου, ΓΓ του ΚΚΕ, όστις ουχί μονον επέζησε των στρατοπέδων συγκεντρώσεως όπου είχε προνομιακήν μεταχείρισιν, αλλά επέστρεψε εν Ελλάδι δια να την αιματοκυλίσει με τον βλακώδη και τραγικόν Εμφύλιο. Βάζο ή πρόσωπα? Βλέπετε την αλληλοσυμπληρουμένη Gestalt?

Σας παρακαλώ να διαβάσετε το αφιέρωμα και να ειδέιτε και τας φωτογραφίας και τους οφθαλμούς των επιζησάντων. Και να ενθυμείσθε κάθε φορά που επαινείτε τον ολοκληρωτισμόν, οιουδήποτε χρώματος, ότι υπαρχουν πολλές οικογένειες Ελληνων που έζησαν το δικό τους Ολοκαύτωμα υπό των χειρών των κομμουνιστών, ως και υπό των ναζιστών. Εγώ, να ξέρετε, αισθάνομαι τότε, όπως ένας Ισραηλίτης που ακούει να επαινειται ο ναζισμός.


Καλόν υπόλοιπον Κυριακής και να με συμπαθείτε εάν το εβάρυνα. Εάν προλάβω θα τα πούμε ολίγον περί τα χρηματιστηριακά το εσπερας.


Υμέτερος, ο και του Γκαίτε φίλος, αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

 

Σχόλια

27/01 16:12  favlos
Εχεις δίκιο,παρα λίγο να κανω το ίδιο που υπέστην.Οι πιο χυδαίες ενορμήσεις μας ειναι έτοιμες να ξεπηδησουν.Αυτη όμως η λατρεία των Ελλήνων για ότι ξενο (ερμηνεύεται βέβαια) μου την έδινε πάντα.Κινδυνεύοντας να πουνε τα γνωστα (αδιαφορώ) δηλώνω ότι έχω χρόνια να διαβάσω τετοιο κείμενο και πίστεψέμε λίγα μου διαφεύγουν.
27/01 16:17  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Φίλε φαύλε, θα έλθει κάποτε και η ώρα που θα ευρεί ξανα την περπατησιά του το γένος μας. Να εισθε καλά, είναι τιμή μου που, ουδέπω ειδώς, έχω την εκτιμησιν σας. Δεν εννούσα πάντως υμάς φαύλε, το σχόλιον σας μοι εφάνη ιστορικής φύσεως.
27/01 17:23  favlos
Μετά τον Χωνιάτη του την έπεσα λίγο.Πάντως είναι στρίγκλα περσόνα που έλεγε και ο elton john για τον bowie.Εδω υπάρχει και μια ευκαιρία για second life.
27/01 17:51  lemon.
μάστιγα ο κομμουνισμός χειρότερη από όλες... στόχο έχει τους ανώριμους νέους ακριβώς όπως και το Heavy metal...τους διαλύει κυριολεκτικά!
Απορώ πώς ασχολείσθε μ'αυτό το ανώριμο παιδί, τον Σπάρτι!
Ο κουτσός δύσκολα ξαναβρίσκει την περπατησιά την πρώτη! Ευχής έργον είναι να τη βρει αλλά ούτε καν πατερίτσα δεν έχει για να στηριχτεί... τις πέταξε και τις δύο... η μία 2500 ετών κι η άλλη 2000 ετών...
Τέλος αγαπητέ σχετικά με την ελληνικήν! Τι να το κάνεις το παλιό καλό κρασί αν δεν έχεις νέους ασκούς να το βάλεις!
27/01 20:18  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Α, μα όστις γραφει ανοησίας, κρινεται φίλοι μου. Κι εγώ και ο σπαρτης και οι πάντες. Το ζήτημα είναι να μην πεσουμε εις την παγίδαν των σκυλοκαυγάδων και ν'αποφύγουμε τας οξύτητας. Αναποφεύκτως θα υπάρχει και το περιθώριον, το ζήτημα είναι να υπάρχει και ο μέσος μετριοπαθής χώρος, να κρατήσουμε και λίγον χώρον δια καλές συζητήσεις.

Φαύλε ή αλήθεια είναι ότι δεν παρηκολούθησα την όλη ιστορία διότι έλειψα - και εγράφησαν και τόσα πολλά! Αλλά το νόημα είναι: δι'ότι λέγει κρίνεται. Λεμον, αγάλι αγάλι γινεται η αγουρίδα μέλι! ; )
27/01 21:55  lemon.
Δεν το κόβω για αγουρίδα τον "κουτσό" αλλά για πεσέ! Που ήδη άρχισε να ώζει!
27/01 21:56  lemon.
ό
27/01 22:13  talbot
Συμφωνώ αγαπητέ Θρασύβουλε οτι πρέπει να διασφαλιστεί η πολυφωνία.
Δεν είναι δυνατόν να μείνουν αναπάντητες οι προκλήσεις.Δεν έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο ανοχής.
Ολοι καταδικάζουν την έπαρση,την ανιστόρητη αλαζονεία που δεν συνάδει με τους Ελληνες και δή Σπαρτιάτες,αλλά με προπετείς βαρβάρους.
27/01 23:35  EASY RIDER ( GARV )
5* θρασυβουλε ...
27/01 23:40  EASY RIDER ( GARV )
Με ενα μεγαλλο αλλα , δεν μπορεις να βριζεις και να απαξιωνεις τους παντες πισω απο την ανωνυμια του ιντερνετ . και αυτο εκανε ο εν λογω και οταν του ζητησα να τον γνωρισω , εκανε την παπια .αλλο αδυνατος και αλλο θρασυς και δειλος .
28/01 00:29  Swearengen
Αγαπητέ Θρασύβουλε,
Προηγήθηκε εχθές σχετική συζήτηση στο Forum (βλ. "άλλα θέματα" - "λιοντάρια και κότες"), από την οποία, νομίζω, προέκυψε η αναγκαιότητα τήρησης κόσμιου επιπέδου, ακόμη και έναντι ακραίων προκλήσεων από πλευράς Σπάρτη. Προσωπική μου άποψη είναι οτι ο Σπάρτης δεν είναι "αδύνατος", τουλάχιστον υπό την έννοια του δικανικού λόγου του Λυσία. Όχι μόνον μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του, αλλά στην πραγματικότητα είναι φύσει επιθετικός, χρησιμοποιώντας συχνότατα και "κτύπήματα κάτω από τη ζώνη". Εντούτοις, προσωπικά δεν δίστασα (μόλις εχθές) να κατακεραυνώσω κάποιον άθλιο ο οποίος χυδαιολόγησε κατά τρόπο απερίγραπτο εις βάρος του Σπάρτη και συγγενικού του προσώπου. Τούτο δεν το έκανα τόσο προς υπεράσπιση του Σπάρτη (δεν έχει ανάγκη άλλωστε), όσο προς διαφύλαξη του στοιχειώδους έστω επιπέδου επικοικωνίας αυτής της κοινότητας - και ήταν προφανές ότι αυτός ο τύπος ήταν παθολογικά αντικοινωνικός έως εμετικός. Ωστόσο, επιμένω ότι ο Σπάρτης δεν χρήζει υποστηρίξεως, νομίζω μάλιστα ότι ο ίδιος την αποποιείται, διακηρύσσοντας ότι είναι "ένας εναντίον όλων". Αυτόν τον (ηρωϊκό) ρόλο έχει επιλέξει για τον εαυτό του. Ο Σπάρτη λατρεύει να προκαλεί και βέβαια η ακραία πρόκληση συνεπιφέρει την αγανάκτηση, η οποία εκφράζεται άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο έντονα.


28/01 00:35  just me
Θερμά συγχαρητήρια για τον πολιτισμένο αντίλογο, στον οποίο μας έχεις συνηθίσει εδώ και καιρό, άσχετα αν ήμασταν τυφλωμένοι από αυτό που θέλαμε να ακούσουμε.

Όλοι εσείς που έχετε τα blog θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι αρκετοί σας αφιερώνουν χρόνο και η πλειοψηφία σας αξιολογεί διαβάζοντάς σας και όχι εκθέτοντας την γνώμη της.
Γι αυτό όπως ο οικοδεσπότης καλό είναι να γράφουμε πολιτισμένα, να αποφεύγονται παραληρήματα (Σπάρτης) και αν τα πνεύματα ανάβουν να βρίσκεται η λύση σε κατ ιδίαν συζήτηση (συγχαρητήρια Garv) και όχι με συνέχιση κόντρας εδώ μέσα.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Y.Γ. Με ερυθρό τον DOW την Παρασκευή να υποθέσω ότι το βλέπεις για down μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τα επιτόκια;
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
27 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις