Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Ειδη χρηματιστηριακών παγίδων
1587 αναγνώστες
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2008
22:44

Λοιπόν σήμερον ελπιζω να είμαι συντομος. Θα σας ομιλήσω περί 3 ειδών παγίδων που απαντά τις συχνάκις εν χρηματιστηρίοις. Πρώτον το κειμενάκι διότι πολλοί θα μου πάτε για ύπνον και μετά θα βάλω και φωτο, οπότε αυριο εάν θέλετε ανανεώνετε την επίσκεψιν να τα δέιτε.

 

Παγις τύπου α': Ταυροπαγίς

Η λεγομένη και παγίς των ταυρων. H τιμή διασπά μιαν αντίστασιν προς τα άνω καμει μικράν ανοδικήν κίνησιν, οι ταύροι νομίζουν ότι ήρξατο ράλυ. Αλλά ξαναφεύγει προς τα κάτω και παγιδεύει τους ταυρους που ηγόρασαν αμα τηι διασπασει. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα η κίνησις του ΓεΔεί τον Οκτώβριον μετά το τεμάχιον "Aλλο Tαύρος κι άλλο βόιδι". Αγγλιστί δε "bull trap" καλουμένη.

 

Παραδειγματα Ταυροπαγίδος (Τ) και αρκτοπαγίδων (Α). Aμα τηι διασπασει του προηγουμένου υψηλού (κυανή γραμμή), τέλη Οκτωβρίου, πολλοί εθεώρησαν ότι εδόθη σήμα αγορών με στόχο υψηλοτερα. Αλλά δυστυχώς ο Γεδείς έστρεψε και όσοι ηγόρασαν εις αυτά τα ευρη ευρέθησαν εγκλωβισμένοι εν Ταυροπαγίδι. Αντιθέτως, τον Αυγουστον και τον Νοέμβριον, ο ΓεΔείς διέσπασε δις καθοδικώς τον απλον 200αρη ΚΜΟ, που θεωρειται υπο πολλών σήμα πωλήσεων. Εν προκειμένω εάν κάνατε εκεί ανοικτάς πωλήσεις, ευρεθειτε εν Αρκτοπαγίδι και πάθατε ακολούθως μεγα ταράκουλον και κατα πάσαν πιθανότητα εξαναγκασθήκατε εις εσπευσμένας αγοράς (εφόσον εισθε βραχυπροθεσμος παικτης). Μακροπροθέσμως βεβάιως ακόμη και αυτά τα σημεία απεδείχθησαν καλλίτερα εν συγκρίσει προς τας σημερινάς τιμάς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία . Aμφότεραι είανι κλασικαί αρκτοπαγίδαι (όρα και κάτωθι)

Παγίς τύπου β': Αρκτοπαγίς

Η παγίς αύτη των άρκτων, επισυμβαίνει ότε η τιμή διασπά καθοδικά ισχυράν στήριξιν. Τότε αι άρκτοι πωλούν ωσάν τρελλές. Αλλά συμβαίνει ενίοτε να στρέφει βορείως η τιμή και να κάνει ράλλυ, εγκλωβίζοντας τας άρκτους (που ότε εν βραχυθεσία, αναγκαστικώς αγοράζουν, εντείνουσαι το ράλλυ) . Η παγίς αύτη είναι λίαν επιίνδυνος εν αλλοδαπήι που αι ανοικταί πωλήσεις επί μετοχών είναι λίαν κοιναί. Εδώ που δεν συνηθίζονται δυνατόν πάντοτε να αφήσουν εκτός πωλητάς που εξετίμησαν την κατάστασιν λαθος και επώλησαν αμα τηι διασπάσει της στηρίξεως. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα η διάσπασις των 40 Ευ της ΕΤΕ και του 200αρη το θέρος που εγύρισε εις καταπληκτικόν ράλλυ, αλλά και το Νοεμβριον βεβαίως βεβαίως. Αγγλιστί δε "bear trap" καλουμένη, Βλέπε και κάτωθι:

 

 

Εδώ βλέπουμε το διαγραμμα εξ μηνών της Εθνικής Τραπέζης. Με τη διασπασιν του θέρους και των 40 Ευ και του 200αρη, θεωρητικώς ισχυρόν σήμα, αλλά εάν το ακολουθήσατε μολις προ ολίγου ερεφάρατε (σημείον 1). Εις το σημείον 2 βλεπωμεν διασπασιν πειστικοτέρα (δε αρκει βεβάιως έν μονον σημα ημέρας δια να αποφασίσει κανείς!) , αλλά και πάλιν Αρκτοπαγίς ήτο, ηκολούθησε ράλλυ.

 

Παγίς τύπου γ': τύπου ΠΑΘΗΜΑ

Η παγίς αυτή είναι νομίζω συχνοτάτη εν Ελλάδι. Το όνομα προέρχεται εκ της φράσεως: Παρελθούσαι Αποτιμήσεις Θεωρητικαί Ή Μερισματικαί Αξίαι. Αγγλιστί δε και value trap καλουμένη.

Παρελθούσαι Αποτιμήσεις: Εν ολίγοις, βλέπετε ότι η ΕΝΚΛΩ κάνει 10 Ευ, ενώ μόλις προ ολίγου καιρού έκανε 200 Ευ. Λετε: "ευκαιρία". Πάτε εν ταξίδιον εις το Θιβέτ και αμα τηι επιστροφήι σας εις τα εγκόσμια την βλέπετε στα 2 Ευρώ. Λέτε: "μουαγέν". Πάτε στο Αγιον Όρος. αμα τηι επιστροφήι σας τη βλέπετε στο 1 Ευρώ. Λέτε: "μουαγεν".  Πάτε ενα ταξιδιον το γύρον της Αφρικής. Αμα τηι επιστροφήι σας την ευρίσκεται στα 20 λεπτά. Συμπερασμα: αποφύγετε τα ταξίδια.

Θεωρητικαί αξίαι είναι αυτό που λέει. Θεωρητικώς, συμφώνως δηλαδή με κάποια θεωρία, κάποιον θεωρητικολογούντα αναλυτή ή κάποιον δέικτη (P/E, P/Bv), η τιμή της ΕΤΕ έπρεπε να είναι 100 Ευρώ, η δε ΟΛΥΜΠ που κατέχει το Πόρτο Καρράς να έχει κεφαλαιοποιησιν τουλάχιστον 1 δις Ευ (προ ολίγων μηνών εφαίνετο ευκαιρία πέριξ των 300 εκατομυρίων, αλλά σημερον ευρισκεται εις τα 133 εκ Ευ).  Αλλά άλλο η θεωρία και άλλο η πράξις. Αντιληπτόν αυτό. Ίσως βεβάιως κάποτε πάει (αυτό είναι βεβάιως στοιχημα του καθενός), αλλά αντέχεται να βλέπετε το κεφάλαιόν σας να απαξιούται εν τω μεταξύ?

Μερισματικαί Αποδόσεις: προσοχή το ότι μια εταιρεία δίδει καλό μέρισμα τώρα δυνατόν να σημαίνει (όπως και με όλες τις παγίδες τύπου ΠΑΘΗΜΑ) ότι η αγορά εκτιμά ότι τα κέρδη της, και άρα η τιμή της, πολύ απλώς θα μειωθούν εις το μέλλον εν σχέσει προς το παρελθόν. Μην ξεχνάτε αι αγοραί δρουν ως προεξοφλητικοί μηχανισμοί και όταν ακουτε κέρδη ρεκόρ το πρώτον που πρέπει να αναρώτηθείτε είναι: μπορει να τα ξεπεράσει το επόμενο τρίμηνο? ΕάΝ όχι, κοπτουμε ρόδα μυρωμένα. Μέρισμα 6% έναντι πτωσεως 25% είναι επιχείρημα δια τας πανηγύρεις. Ιδιαιτέρα προσοχή εις τον τύπον αυτόν εν αρχήι Αρκτου, όπως το νύν.

Εν γένει, ιδιαιτέρα προσοχή εις τας μετοχάς τύπου ΠΑΘΗΜΑ εν περιόδοις ως η σήμερον. Διότι έαν δε μας γίνει μάθημα η παγίς ΠΑΘΗΜΑ, κινδυνεύωμεν να καταλήξωμεν να καταλήξωμεν εις μετοχάς τύπου "Παθαμεν Ηττα, Δεν Ητο Μετοχή Αυτή". Αντιλαμβάνεσθε.  

 

Τέλος μια που έριψα μια ματιά σχετικώς, με ιδιαιτέρα χαρά (ή μάλλον αναμεικτά συναισθηματα) είδον ότι ο ΓεΔείς δε με απηγοήτευσε και το 4523 ήτο μεγάλο όριον τελικώς αυτου του κύκλου. Θα κοιτάξω αν τα πουμε αναλυτικώς αυριον. Εώς τότε προσοχή, ιδία εις τας παγίδας τύπου ΠΑΘΗΜΑ.

Υμέτερος, ο πτωχός και μόνος αγελαδόπαις,

 

Θρασύβουλος

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ ΕΤΕ ΟΛΥΜΠ
Σχόλια

11/02 22:54  zaftheo
Όλα τα λεφτά στο:
'Συμπερασμα: αποφύγετε τα ταξίδια.'

1000*
11/02 22:54  Goldmine
Σαφέστατος ειδικά στο ΠΑΘΗΜΑ που γίνεται ΜΑΘΗΜΑ! Κάνεις και για Δάσκαλος!
11/02 23:06  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ω, πολύ σας ευχαριστώ φίλοι μου! ήτο καλον το παστίτσιον και είχα κεφάκια, ακόμη περισσότερον που ευρίσκομαι εις την παρέα σας!
11/02 23:07  Swearengen
Θρασύβουλε, για τις χρηματιστηριακές γνώσεις σας, είχα ήδη σαφή εικόνα. Όμως, και ... γεωπόνος, ε΄ αυτό ήταν αναπάντεχο.
11/02 23:13  larryman
Τι να τα κανω τα μερισματα ... οταν χανω διαμερισματα ! Τα σεβη μου κ. Thrassako
11/02 23:15  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Στην πραγματικότητα, γε'οπό'νος, είπαμε δεν έλεγε το ρώ η κοπελιά που με έλεγε έτσι! ; )

Larryman, ωραία ατάκα!
11/02 23:21  ETACARINAE
Θρασύβουλε, σίγουρα ακόμη μαθαίνεις την Ελληνική αγορά? Τι θα γίνει οταν την μάθεις καλά?
(Από αύριο κόβω τα μεγάλα ταξίδια. Μόνο κατα το ΣΚ για να είμαι σίγουρος)
11/02 23:38  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Φιλε ETACARINAE, πραγματικώς με κολακεύετε, αλλά εντάξει καμμια φορά πιπτουμε και εντός. Δε λησμονώ ωσ΄τοσο ότι ο έμπορος έιναι τόσον καλός όσον και το επόμενο κουρσο του: you are only as good as your next trade...
12/02 00:05  elenitsa 1
Απολαυστικος !
12/02 00:08  Manta ray
Εξαιρετικό, νοστιμότερο και από παστίτσιο! 5*
12/02 00:12  NEMO
Διαφωνώ ριζικά σε αρκετά,ειδικά στα "Θεωρητικαί αξίαι"(δεν είμαστε σε μακροχρόνιο bear market)αλλά δεν είναι της παρούσης.Ι repeat, last chance for now:) Οι καιροί ου μενετοί...
12/02 00:14  ditaset
οσες φορες και αν μας δινετε τετοια μαθηματα η χρησιμοτητα τους θα ειναι ολο και μεγαλυτερη.ευχαριστω.
12/02 01:38  Σάρισα
Πολυ ενδιαφερον και διδακτικο αρθρο ! 5*
12/02 08:37  jgeorgiou
5* , βλεπω με χαρα πλέον ότι οι περισσοτεροι είμαστε και σοφοτεροι. Αρχιζουμε να βλεπουμε οτι εκτος απο περιοδους ανοδου υπάρχουν και περίοδοι καθοδου. Καθολου κακό ... ετσι "κτιζεται" η επόμενη άνοδος!
12/02 11:06  Αξιόκριτος
Αγαπητέ Θρασύβουλε,

Σήμερα σε διαβάζω πρώτη φορά και πραγματικά μου έφτιαξες τη μέρα.

Ο τρόπος γραφής σου αλλά και το παιδευτικό μαύρο χιούμορ με αναγκάζει να σκεφτώ μήπως θα έπρεπε να ζείς γράφοντας και όχι παίζοντας ή δουλεύοντας.
12/02 12:10  pol
Πολλές είναι λοιπόν οι "παγίδες" στο άγριο "σαφάρι"!Το βαθύ χρηματιστηριακό σκοτάδι,είναι χειρότερο από την "ζούγκλα"!Ευχαριστώ για τα "ξέφωτα"!
12/02 14:55  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γειά σας ωρέ παίδες μου και ευχαριστώ δια την παρουσίαν και τους καλούς σας λόγους! Αξιοκριτε, καλώς μας ωρίσατε. Ευχαριστώ όλως ιδιαιτέρως και βεβάιως εάν υπάρξει πρότασις θα το σκεφτώ. Έως τότε, τρέχωωωωωωωωωωωωωωωωωωω!
12/02 18:49  Σπύρος
Mr Thrassakos,
υπαινίσσεσθαι ότι και η σημερινή άνοδος, της 12ης Φεβρουαρίου, ήταν "Αρκτοπαγίς";
12/02 19:06  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ασφαλώς φίλε μου δυνατόν να εδημιούργησε αρκτοπαγίδα, υπό την έννοιαν ότι έαν επώλήσατε εις τα χαμηλά εχθές, αναγκασθηκατε να αγοράσετε σημερον. εάν όμως αγοράσατε σήμερον και πέσει αυριο, τότε θα ήτο ταυροπαγίς. Θεωρητικώς όλα αυτά, δε βλέπω να έχει διασπασθει καμία μειζων αντιστασις πλην του ψυχολογικου 4300. Καθησατε να ειδούμε πώς θα κλεισει η Αμερική, οι καιροί είναι πονηροί.
12/02 20:47  Σπύρος
Ευχαριστώ πολύ.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
46 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις