Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


2. ἔλλειψις χρημάτων, στάσις ἐμπορίου:η περίπτωσις Northern Rock
519 αναγνώστες
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014
13:23

Ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον τὴν 14-9-2007. Ἡ ἀρχικὴ ἀνάρτησις ἐδῶ: 

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=67&blid=10

 

 " Ἐὰν κάτι ἐχαρακτήρισε αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἦτο ἡ ἀναμονὴ περισσοτέρων εἰδήσεων καὶ δὴ σχετικῶς πρὸς τὴν κατάστασιν τῶν οἰκονομιῶν καὶ τὸ μέγεθος τῶν ζημιῶν ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ οἱ διεθνεῖς χρηματοοικονομικοὶ ὀργανισμοί. Σήμερον ἦτο ἡ σειρὰ τῆς Ἀγγλίας νὰ σημειώσει τὸ πρῶτο μεγάλο θῦμα τῆς πιστωτικῆς συντριβῆς: ἡ Northern Rock, μιὰ στεγαστικὴ τράπεζα, ἀναγκάστηκε νὰ λάβει μεγάλου μεγέθους δανεισμὸ ὑπὸ τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας ὑπὸ ἐπαχθεῖς ὅρους. Εἶναι ἡ τρίτη σὲ χαρτοφυλάκιο στεγαστικὴ τράπεζα τῆς χώρας μὲ 113 δὶς στερλίνες πάγια καὶ δάνεια τὴν 30/6. Σήμερον μάλιστα εἴδαμε καὶ εἰκόνες τραπεζικοῦ πανικοῦ μὲ μεγάλες οὐρὲς καταθετῶν ποὺ ἀπαιτοῦσαν νὰ ἀποσύρουν καταθέσεις. Οὐρὲς πρὸς ἀνάληψιν ἐν πανικῷ τὸν 21ο αἰῶνα? Καὶ ποῦ εἴμεθα ἀκόμη!

Ἡ Northern Rock δὲν χρεωκόπησε ἀκριβῶς, ἀλλὰ πολὺ ἁπλὰ δὲν ἠμποροῦσε νὰ εὕρει δανεισμὸ ὑπὸ λογικοὺς ὅρους εἰς τὴν ἐλευθέρα ἀγορὰ διατραπεζικοῦ δανεισμοῦ. Στὰ ἐπιτόκια ποὺ ἠδύνατο νὰ δανεισθεῖ δὲν τὴν συνέφερε νὰ δίδει ἐκ νέου δάνεια στοὺς πιστολῆπτες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σταματήσει πρακτικῶς νὰ χορηγεῖ νέα στεγαστικὰ δάνεια, ποὺ εἶναι καὶ ἡ ἐξειδίκευσίς της.  Κάτι ἀντίστοιχο εἴχαμε δεῖ στὴν Countrywide εἰς τὰς ΗΠΑ. Εἰς τὸν Φούτσην πίπτει βεβαίως ἀγρία ράβδος μὲ τὴ στεγαστικὴ τράπεζα νὰ χάνει ἕως καὶ 32% τῆς ἀξίας της, ἀλλὰ τὰ πράγματα εἶναι καλύτερα ἀπ’ὅτι πρὸ ὀλίγου κι ἴσως ὁ δείκτης καταφέρει νὰ κλείσει μὲ μειωμένες ἀπώλειες.

Κυριολεκτικῶς αὐτὸ ποὺ λέμε: ἔλλειψις χρημάτων, στάσις ἐμπορίου.

Ἐπειδὴ ἀλλαχοῦ ἔχουμε συζητήσει τὸ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μας βοηθήσει ἡ Ἱστορία εἰς τὴν ἐκτίμησιν τῆς κρίσεως, σημειώνω ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἔχει ἐπίσης παρέμβει πρὸς διάσωσιν χρηματοοικονομικῶν φορέων στὶς κάτωθι περιπτώσεις:
- 1973 κατάρρευσις τῆς Cedar Holdings, ἐπίσης πρωτοπόρου στὰ στεγαστικὰ δάνεια. Ἡ τότε κρίσις ἀπείλησε συνολικῶς τὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ ἡ Τράπεζα ἀναγκάστηκε νὰ δημιουργήσει ἐν «ὄχημα διασώσεως». Συγκρατῆστε τὸ αὐτὸ καὶ ἀναζητήσατε παρόμοια σημεῖα ἐφέτος.
-  1984, ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἀναλαμβάνει τὴν προβληματικὴ τραπεζικὴ μονάδα τῆς Johnson Matthey Plc, πληρώνοντας τὸ εἰκονικὸ ποσὸ τῆς 1 στερλίνας
- Ἀντιθέτως, τὸ 1995, ἀρνήθηκε νὰ ἀναλάβει τὴν Barings Plc κατόπιν χρεοκοπίας λόγῳ ἐσφαλμένης ἀναλήψεως κινδύνου (στοίχημα) πρὸς τὴν λάθος κατεύθυνσιν εἰς τὶς ἀγορὲς πρώτων ὑλῶν. Σημειώσατε αὐτὸ τὸ περὶ κατεύθυνσεως, διότι τὸ ἴδιο ἀκούγεται ἐδῶ καὶ δι’ ἄλλους χρηματοοικονομικοὺς ὀργανισμοὺς ὅτι ἔχουν ἐκτεθεῖ πολὺ πρὸς τὴν μίαν μόνον κατεύθυνσιν τῶν δυνατῶν περιπτώσεων. Δυστυχῶς βεβαίως ἐν χρηματιστηρίοις, συχνάκις ὑπάρχει καὶ ἡ ἑτέρα.


Θὰ εἶναι τὸ 2007 νέον 1973-74 ἤ νέο 1998? Τὰ ἔχουμε συζητήσει καὶ ἀλλοῦ αὐτὰ καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι: θὰ δείξει.
 
Ἐμεῖς πάντως, ὁ ΓουΔὴς ἐννοῶ, σταθερὰ ἐπάνω. Νὰ δούμε, θὰ κρατήσει ἕως τῆς Δευτέρας? Διότι ἐν Ἑλλάδι πολλὰ θαύματα κρατοῦν μόνον τρεῖς ἡμέρες, τουτέστιν ὑπάρχει μία πιθανότης νὰ ἔχουμε ἡμερομηνία λήξεως τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς. Μπορεῖ καὶ ὄχι, μακροπροθέσμως ὡστόσο, παραμένουμε σαφέστατα ταυρώδεις.

 

Αἰσιοδοξεῖτε καὶ καλὰ κέρδη          " 

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
13 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις