Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Υπέρ του εμπορίου: ιδού διατί σφάλλει ο Λακεδαίμων
2372 αναγνώστες
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008
15:47

Είμαι ως γνωστόν υπερ της Αμνηστίας του Λακεδαίμονος. Αλλά με τον σπαρτη, καίτοι συχνάκις συμπιπτωμεν εις το δια ταύτα και έχει αυτήν την περίοδον την συμπαθειάν μου ως αποσυνάγωγος, διαφωνούμε πρακτικώς εις τα πάντα. Τας προσωπικάς του επιθέσεις ασφαλώς τας καταδικάζω (θύμα κι εγώ παλαιότερον πολύ-πολύ χειροτέρων), αλλά κυρίως διαφωνώ με την μανία του κατά του εμπορίου. Ιδία που θεωρητικώς άπαντες ενταύθα είμεθα εμπορευόμενοι. Είναι ωστόσο αναμφιβόλως χαρισματικός και δίδει ευκαιρίας και εναυσματα προς συζήτησιν.

Εσχάτως προβλέπει την καταρρευσιν των Αγγλοσαξώνων. Ασφαλώς, αργά ή γρήγορα, πάσαι αι αυτοκρατορίαι καταρρέουν. Αλλά δε νομίζω ότι ήλθε η ώρα να ξεγράψωμεν τους Αγγλοσάξωνας εισέτι. Και τούτο διότι οι Αγγλοσάξωνες είναι κυρίαρχοι του εμπορίου. Ένας συνεργάτης μου Γερμανός, αριστοκρατικής μάλιστα καταγωγής (αλλά σκληρώς εργαζόμενος) έλεγε: production is cost, marketing is profit. Είναι τόσον απλούν: η παραγωγή σημαίνει κοστος, η εμπορία σημαινει κέρδος.

Το γνωρίζαμε καλώς εν Ελλάδι, από αρχαιοτάτων χρόνων, εώς οτου ο κατηραμένος λαϊκισμός μας έκαμε όλους κατά τη νοοτροπίαν δημοσίους υπαλλήλους. ΄Και εάν το εμποριον έχει κέρδη, το εμποριον κεφαλαίων έχει τα μέγιστα κέρδη. Οι Αγγλοσάξωνες το λοιπόν που το νυν κοιτούμε μετά περιφρονήσεως ελεγχουν αυτό το εμποριον: των κεφαλαιων. Κι όσον το ελεγχουν, δεν πιπτουν. Χωρίς να ξεχνούμε βεβαίως τον μίτον του Αγ. Γεωργίου: FiAT currency, military FiAT, γεννηθήτω χρήμα υπαρχει όσο υπάρχει στρατιωτική ισχύς.

 

Αλλά ας επιστρέψω  εις τα του εμπορίου. Το 2003 η αγορά μας είχε ευτελισθει. Εάν είχατε λοιπόν τότε τα κεφάλαια, μπορουσατε να αγοράσετε κοψοχρονια. Το έκαναν και μερικοί Έλληνες, αλλά κυρίως το έκαναν Αγγλοσαξωνες. Έκαμα λοιπον μια ταχεία αναδρομή να ειδώ πόσον ηγόρασν τότε. Επηρα την νομίζω χειροτέρα ημέρα του ΓεΔεί (31/3, χαρά οι προληπτικοί) και την 25/8, μια μέρα μετά την καλλιτέρα, διότι ασφαλώς δεν ήγορασαν όλοι την χειροτέρα ημέρα. Ως δεικτας χρησιμοποιώ αυτάς τας τιμάς, αντιλαμβάνεσθε. Ιδού λοιπον αι τιμαί τους και αι συγκρισεις τους με το εχθεσινόν κλεισιμον (δεν υπολογίζω τι έβγαλαν ότε επωλουσαν κοντα εις τα υψηλά, αφήστε τα):

  

τίτλος

31/3/2003

25/8/2003

29/2/2008

Δ1

Δ2

ΕΤΕ

5,9

15,14

36,2

514%

139%

ΕΥΡΩΒ

7,5

12,93

19,1

155%

48%

ΠΕΙΡ

3,94

7,07

19,76

402%

179%

ΑΛΦΑ

4,93

9,86

20,1

 

308%

104%

ΜΥΤΙΛ

1,9

5,58

10,08

431%

81%

ΟΤΕ

8,4

11,18

18,46

120%

65%

 

Αι τιμαί είναι εκ των ιστορικών κλεισιμάτων και δε γνωρίζω εάν είναι κανονικοποιημέναι, αλλά μιαν ιδέαν τη δίδουν. Βλέπουμε λοιπον δυο τινά. Το πρώτον έιναι ότι όσον ημείς ηγωνιζομαστε να αυξήσωμεν την παραγωγήν μας, αυτοι εκέρδιζαν εκ των επενδύσεών των. Βλέπετε τας διαφοράς (Δ1 κ Δ2) της εχθές εκ των αγορών εις τας αντιστοίχους ημερομηνίας - δια να πάρουμε μιαν ιδέαν του εύρους. Και ότι έχουν ακομη περιθώριον να πωλήσουν με ικανά κέρδη. Εάν βεβάιως θέλουν ή κρίνουν ότι έχει και άλλο κάτω -  και ο καθείς υπευθυνος δια τας αποφάσεις του. Αλλά αυτό δεν είναι το μονον.

Επειδή το νυν η ισοτιμία του $ ευρίσκεται εις διαφοράν περί το 40% εξ αυτής του 2003 (Fed data 29/2/2008 1,5187, έναντι 31/3/2003 1,09, 25/8/2003 1,0892), αι διαφοράι αυταί θα πρέπει να πολλαπλασιασθούν με τον αντίστοιχο συντελεστή δια να καταλάβουμε πόσο κερδίζουν εις δολάρια. Αντιλάμβανεσθε τα αστρονομικά κέρδη? Και ημείς βεβαίως, όσον το Ευρώ είναι πάνω είμεθα υποχρεωμένοι να το ανταλλάσσωμεν με παραπάνω δολλάρια. Δια να μη μου κοπιάζετε, εκαμα εγώ τας πράξεις και η προκύτπουσα δολλαριακή απόδοσις έχει ως εξής (Δ3=Δ1*1,3943, Δ4=Δ2*1,3933):

 

τίτλος

Δ3

Δ4

ΕΤΕ

716%

194%

ΕΥΡΩΒ

216%

66%

ΠΕΙΡ

560%

250%

ΑΛΦΑ

429%

145%

ΜΥΤΙΛ

600%

112%

ΟΤΕ

167%

91%

Συμπερασμα: το εμπόριον είναι πλέον προσοδοφορο της παραγωγής. Και ότε τα πραγματα στρέψουν, μην έχετε αμφιβολία ότι αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι αυτοί που θα έχουν μετρητά την περίοδον της συνθηκολογήσεως. Είτε επειδή παράγουν χρήμα είτε επειδή επώλησαν στα υψηλά - ή και τα δυο. Σκεφθέιτε που οδηγέι αύτη η διαπίστωσις κι ο καθείς τα κουμάντα του - εδώ πάντως συμφωνούμε εν πολλοίς μετά του Λακεδαίμονος. Προφανώς ουδε έχω το δικαίωμα ουδε και μου περνά από το μυαλό   να προτείνω αγοράς πωλήσεις ή διακρατησιν μετοχών. Και επίσης δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε χαμηλά α λα 2003. Αλλά προφητης δεν έιμαι και μην ακούτε τον κάθε Καλοχαιρέτα ανευ ιδίας μελέτης.

 

Αυτά τα ολίγα και εύχομαι τοις πάσιν καλον Σαββατοκύριακο. To άσμα των εξορίστων παρά του μεγίστου Verdi:

 

 

Υμέτερος, ο πτωχός και μονος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος.

ΥΓ Τα σχόλια του Λακεδάιμονος περί ΕΤΕ που με ενέβαλαν εις σκέψεις και αι λίαν εύστοχαι συμπληρώσεις του nhad (εις τα σχόλια), αξίζουν νομίζω να μελετηθούν προσεκτικώς. Εγώ δια να είμαι ειλικρινής, άκρη δεν έβγαλα, αλλά υποψιάζομαι που πάει το πράγμα. Έτερον τι δε λεγω, επώλησα και αναμένω νέον σημείον εισοδου.

ΥΓ2 Σημειώνω και πάλιν ότι οι ως άνω υπολογισμοί έγιναν επί ιστορικών τιμών. Εάν συνυπολογισθουν μερισματα, ΑΜΚ με ευνοϊκούς όρους υπερ των παλαιών μετόχων και δωρεάν μετοχαί αι αποδόσεις δυνατόν να είναι σημαντικώς υψηλότεραι (ο ΜΥΤΙΛ είναι χαρακτηριστικόν παράδειγμα, x2,4 θα έπρεπε να είναι αι άνωθεν απόδοσεις μονον λόγω των προσφάτων δωρεάν μετοχών εαν δεν κάνω λάθος ) .

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΦΑ ΓΔ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ ΜΥΤΙΛ ΟΤΕ ΠΕΙΡ
Σχόλια

01/03 16:22  talbot
Στο φόρουμ,ενδεικτικό του επιπέδου, εμφανής η αναζήτησις ηγέτου.
Στην αρχή απο ανήλιαγα χωριά και τώρα απο την χώρα των απανταχού γάτων την Λακεδαίμονα.Καμία αξιοπρέπεια.
Ως νέος Χίτλερ,καλεί τους οπαδούς του να τον γνωρίσουν σε ακριβό κουτούκι,
όπου θα ομιλεί μόνος του και οι οπαδοί θα κρατούν σημειώσεις.
Σας προτείνω να πάτε λοιπόν,αφού διαφημίζετε το blog,και να κρατήσετε και σημειώσεις,αφού στο τέλος θα εξεταστείτε εις την Γερμανικήν,και εαν αποτύχετε θα μαστιγωθείτε!
01/03 16:22  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γράφει ο nhad:

"1 Μάρ
13:01 Εγώ όμως παρατήρησα κάτι άλλο, ανατρέχοντας και στα στοιχεία που είχε ανακοινώσει πέρυσι, βλέπε:
www.finansbank.com.tr/english/investor/Finansbank_AS_BRSA_Cons_Report_30092006.pdf

Πέρυσι ανακοίνωσε έσοδα από τόκους 712.711 για την περίοδο 1/7/2006-30/9/2006. Έξοδα από τόκους 381.279. Καθαρό περιθώριο 331.432. Για την ΙΔΙΑ περίοδο του ΙΔΙΟΥ έτους και για να κάνει τη σύγκριση με τα φετινά στοιχεία,εφέτος ανακοίνωσε ότι τα έσοδα πέρυσι ήταν 620.492 (λιγότερα απ'ότι είχε ανακοινώσει πέρυσι) και τα έξοδα 347.590 (περισσότερα). Καθαρό περιθώριο 272.902. Οπότε εμφανίζοντας στη εφετινή ανακοίνωση μειωμένα τα περυσινά αποτελέσματα, έφθασε να ισχυρίζεται ότι είχε αύξηση κατά 35.94%, ενώ αν συγκρίνουμε αυτά που ανακοίνωσε εφέτος με αυτά που είχε ανακοινώσει πέρυσι, βγάζουμε αύξηση 11,9%!

Μήπως μας δουλεύουν άγρια οι της Εθνικής;"

Αυτά τα ευρίσκετε και εις τον συνδεσμον ον έδωσα υμίν εις το εισαγωγικόν κείμενον.

01/03 16:30  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Φίλε talbot, ασφαλώς αστειεύεσθε. Ήπαραννοήσατε. Δεν είμαι εις αναζήτησιν αρχηγού, κάθε άλλο. Αλλά το fair play είναι fair play. Θα ενθυμεισθε ότι ήμουν υπέρ της επιστροφής και άλλων οι οποίοι μάλιστα είχαν οργανώσει με τα τσιράκια τους αναδρους εναντίον μου επιθέσεις. Διατι όχι και του σπαρτη που ούτε κλάσμα απο αυτα που έχουν ειπεί και κάνει οι άλλοι δεν έχει κάνει?

Ακόμη και όταν διαφωνούμε απολύτως. Δηλαδή υμείς δεν επεσκέπτεσθο το ιστολόγιον του αρχοντος του σκοτους? Είναι απολύτως διαφορετικόν το γεγονος ότι θα ήθελον να ευρόύν όλοι βήμα από το συμφωνώ μαζί τους. Δε βλέπετε τη διαφορά?

Η σύνδεσις προς το ιστολόγιον του Σπαρτη ωφείλεται εις το ότι δεν ευρισκεται ουδέ εις τον κατάλογον των δημοφιλων ουδε εις τα προτεινομενα.

01/03 16:41  talbot
Φυσικά και δεν εννοούσα εσάς.
Σας είπα και χθές ότι όπως το θέτετε συμφωνώ.
Σημειώσεις πάντως εαν πάτε,να κρατήσετε!
Θα αποκτήσουν ιστορική αξία.Αν μπορείτε να πάρετε και το καλάμι του μαζί,και αυτό θα αποκτήσει αξία κάποτε!
01/03 16:58  Swearengen
ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΟΥΚΙΟΥ
O πρώην λοχίας του Γερμανικού Στρατού Σπάρτης, επικεφαλής του ταχέως ανερχόμενου εθνικοσοσιαλιστικού μπλογκ "Το Σπαρτιάτικο Λιοντάρι", περιφερόταν από μπυραρία σε μπυραρία, τονίζοντας διαρκώς την συνωμοσία της οικουμένης, που οδήγησε στις ήττες της Γερμανίας κατά τους δύο Μεγάλους Πολέμους. Ο Σπάρτης και οι συνεργάτες του σχεδίαζαν να καταλάβουν την εξουσία των μπλογκς και κατόπιν να βαδίσουν κατά του φόρουμ. Η ευκαιρία τους δόθηκε το βράδυ της 1ης Μαρτίου 2008 : Στη μεγάλη μπυραρία-κουτούκι με το όνομα "ΜπίργκερΜπροϋκέλερ", είχαν συγκεντρωθεί όλα τα μέλη του φόρουμ και των μπλογκς, για να διαβουλευτούν περί των κινδύνων που δίέτρεχε η κοινότητα. Στις 20.30 ακριβώς, ο επόδοξος φύρερ Σπάρτης μαζί με κάμποσα επίλεκτα στελέχη του μπλογκ του, εισβάλλει αιφνιδιαστικά στην μπυραρία-κουτούκι, με προτεταμένο το πιστόλι και πυροβολεί μία φορά προς την οροφή. Στη συνέχεια ανεβαίνει σε μία καρέκλα και κραυγάζει :"Η εθνική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ηγέτες των μπλογκς και του φόρουμ κατέρρευσαν. Σε λίγη ώρα θα σχηματίσουμε την δική μας κυβέρνηση" (συνεχίζεται...)
01/03 17:07  NEMO
Στα αποτελέσματα εισηγμένων,σε χρηματιστηριακούς οίκους,εταιρειών οι ματιές είναι ανάλογα το κλίμα της εποχής. Επικρατεί εύκρατο, "μάγκας ο(η)εισηγμένος(η)",ήταν στραβό και το'φαγε και ο γάιδαρος, "βρε τους απατεώνες μαγειρεύουν τ'αποτελέσματα",κοιτάμε και την τελεία...
Τα ίδια μια ζωή,τώρα θ'αλλάξουν τα πράγματα...?

Αλί όταν τα πράγματα θα στρέψουν προς νότια(όπως λες και συ thrass),τύφλα να'χει ο Μαμαλάκης τότε...
01/03 17:07  talbot
Μεταφράζω

Στη ακριβή μπυραρία-κουτούκι με το όνομα "Βavaria Schwein Keller", είχαν συγκεντρωθεί οι οπαδοί του Ούννου ημιθέου,κρατώτας μπλόκ σημειώσεων. Στις 20.30 ακριβώς, ο Σπάρτης μαζί με τον Γκέμπελς, εισβάλλουν αιφνιδιαστικά ,με προτεταμένο το καλάμι.
Το πλήθος παραληρεί άλλοι κραυγάζουν Χάιλ Sparti,άλλοι ΕΥΠΡΟ.

(to be continued)
01/03 17:13  Swearengen
...Και συνεχίζω, από εκει ακριβώς που σταμάστησε ο φίλος Talbot, με μία αναδρομή :
"Φωνές διανοουμένων της εποχής είχαν προειδοποιήσει για τον επερχόμενο κίνδυνο..."(συνεχίζεται)

*Μία μικρή ιστορική ανακρίβεια :
Γκαίρινγκ, Ρόζενμπεργκ, Ες. Αυτοί τον πλαισίωναν. Γκαίμπελς δεν υπήρχε ακόμη στο έργο.
01/03 17:39  Swearengen
Και (μετά τα ιστορικά) ολίγα Ιατρικά...
Η ΠΑΝΩΛΗ, ή ευρέως γνωστή ως πανούκλα, είναι μία ζώο-νόσος, που προκαλείται από τον gram-αρνητικό βάκιλο Yersinia pestis. Υπάρχει και η διανοητική πανώλη, η οποία μεταδίδεται με την ανάγνωση ΓΡΑΠΤΏΝ κειμένων ανθρώπων από άλλους ανθρώπους.
Όσον αφορά την πρώτη μορφή, η θεραπεία είναι η εξής : Όλα τα άτομα που έχουν επιβεβαιωμένα εκτεθεί στην πανώλη πρέπει να λάβουν προφύλαξη με αντιβιοτικά όπως η δοξυκυκλίνη για εφτά ημέρες τουλάχιστον, μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή ή την αερογενή έκθεση.
Όσον δε αφορά στην δεύτερη μορφή, ΔΕΝ υπάρχει θεραπεία. Όσοι είναι να κολλήσουν θα κολλήσουν. Τώρα, για όσους ΔΕΝ θέλουν να μολυνθούν, συνίσταται η αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με τα μολυσμένα κείμενα. Γι' αυτό ακριβώς και σε ορισμένες ιστορικές περιόδους (λ.χ μεσαίωνας), ακολουθείτο η μέθοδος της ΚΑΥΣΗΣ των μολυσμένων κειμένων, σε τελετουργικές ΔΗΜΟΣΙΕΣ πυρές, κατά τις οποίες ο Τελετάρχης ενημέρωνε το πλήθος για τις συνέπειες από την ανάγνωση των βλάσφημων κειμένων και φυσικά κατακεραύνωνε τους αμαρτωλούς. Μετανοείτε...
01/03 17:42  elenitsa 1
Ωχ!Μολις χτυπηθηκα απο εναν κεραυνο!
01/03 18:23  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χωσατε και σώσατε φίλοι μου! Κινδυνεύει η δημοκρατία? Ε, να πάρει τ'αρματα και ο Καλοχαιρέτας! ; )


swearengen, επί τούτου εμβολιαζομεθα με ισχυράς δόσεις λογικής!
01/03 18:26  Swearengen
-Εσείς Θρασύβουλε τί ακριβώς σκέπτεσθε να με ...χρίσετε ; Στου Σπάρτη είμαι ήδη (κατά την Ταλμπότιο εκδοχή) Υπουργός Προπαγάνδας. Εδώ δεν υπάρχει καμμία "καρέκλα" για μένα ; :)
01/03 18:27  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Α, δεν το είχον σκεφθεί...

Χμμμ, τι θα θέλατε? βλέπετε εγώ είμι του συναινετικού διαλόγου... ; )
01/03 18:30  Swearengen
Κάτι σε Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού σκεφτόμουν, εφόσον βεβαίως "χηρεύει" η θέση ...
01/03 18:30  elenitsa 1
Το ηξερα!Ακλαυτη θα παω!Αλλο ειναι θυματα κι αλλοι θα παρουν τ'αξιωματα...
01/03 18:31  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Α, όχι να σας χαρώ. Πίπτει συχνάκις ο γενικός εις αυτό το υπουργειο και χωρίς ρεύμα τι θα γίνουμε? ; )

ΥΓ Υπουργείον Ισοτητος των δύο Φύλων? Με πολλάς πιπίνας?

ΥΓ2 Ελενίτσα, υμείς το υπουργείον Πολιτισμού. Ξευρετε, με τον Σακη του Πειραιως... ; )
01/03 18:32  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Θα διαφωνήσω ! χωρίς να μακρηγορήσω εδώ (ένα μεγάλο ποσοστό από τα 136 άρθρα του ΠΡΟΜΗΘΕΑ αναφέρεται εις το θέμα αυτό). "production is cost, marketing is profit."
Πρόκειται περί πεπαλαιωμένης θεώρησης, η οποία εγείρει τείχη και στεγανά. Η συμμετοχή ΟΛΩΝ (Total Quality Management), άρα ΚΑΙ των ανθρώπων της Παραγωγής την μετατρέπει από "κέντρο κόστους" σε "κέντρο προστιθέμενης αξίας".
Κατά τα άλλα, ίνα επιτευχθούν οι αποδόσεις του Πίνακα (με οξυδερκείς "εμπορικές κινήσεις" βεβαίως), είναι απαραίτητη η ύπαρξη και "όποια" παραγωγική δραστηριότητα (Προϊόντων ή / και Υπηρεσιών των αναγραφομένων εταιριών !
Το πρόβλημα είναι τεράστιο και σ' αυτό συναινώ με τον Σπάρτη, όταν δεν υφίσταται η παραγωγική βάση και εμφανίζεται πρωτίστως "παραγωγή υπεραξιών μέσω υπεραξιών", παραφράζοντας το έργο του P. Sraffa...
01/03 18:33  Swearengen
Μωρέ και του ενός φύλου, "δεν με χαλάει" που λέει ο λόγος, αρκεί να είναι του γυναικείου ! :)
01/03 18:36  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Όσο έγραφα, μοιράζετε οφφίκια ! Απαράδεκτο...
Ως παρ'ολίγον <ΤΟΤΕ> Γ.Γ. Αθλητισμού αιτούμαι τουλάχιστον αντίστοιχον θέση.
Γ.Γ. Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας (παρά τω Πρωθυπουργώ).
01/03 18:37  favlos
swearengen Υγείας.Για Ελενίτσα οκ το πολιτισμού.

'Οσο για τις παραγωγικές βάσεις κλπ δεν ισχύουν εδω στο Νότο.κάντε ΑΜΚ (σε καλούτσικη εταιρεία)και θα δείτε πόσα 'ευγενή' κεφάλαια θα προστρέψουν.Θυμίζω ότι δεν υπάρχει..πόθεν έσχες...
01/03 18:38  Swearengen
Χάρισμά σας, φίλε Ερμή ! Εγώ επιμένω σε αυτό με το γυναικείο φύλο !
01/03 18:38  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Εντάξει Τριαντάφυλλε, αρκεί να παρετε και την Μυρσινην ως ιδιαιτερα!

Swearengen, θα τα ευρουμε μην ανησυχειτε!
01/03 18:39  Swearengen
Favlos, γιατί φίλε μου κόβεις την τύχη ; Τί σου έκανα ;
01/03 18:40  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ιδού, ο φαύλος υποικ!
01/03 18:41  elenitsa 1
Φιλτατε,ποτε θα ανεβασετε τον συ νδεσμον?Ξερετε εσεις,οσο εχουμε ακομα το αλλοθι της ...εορτης.
01/03 18:41  mc
Εγώ τα λιγότερα αν θέλετε! Άνευ χαρτοφυλακίου!
01/03 18:44  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Πρόχειρο Quiz : Το "παρ'ολίγον <ΤΟΤΕ> Γ.Γ. Αθλητισμού" , σε ποια συγκυρία αναφέρεται ?
(ευτυχώς η "νύχτα έβγαζε Επίσκοπο και η αυγή ΔΕΝ έβγαλε Μητροπολίτη"...ακόμη θα γελούσαμε !)
01/03 18:46  mc
Συμπληρώνω: και άνευ κουίζ, θα έχουμε σκάνδαλο!
01/03 18:51  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Τριαντάφυλλε, συμφωνώ ότι όλα χρειάζονται. Αναφέρεται είετε εις την περίοδον Τζανετάκη, ε΄τιε εις τον ζολώτα. Πολύ νέος δια την οικουμενική του 1974... ; )

ελενίτσα, αυριο. Ετοιμάζω άρθρο-φωτιά! ; )

mc νεποτισμός σημαίνει προτίμησις των ανιψιών...
01/03 18:55  mc
Μα εγώ δε θέλω θέση με αρμοδιότητες, καντιποτισμό ζητώ, είμαι πολύ παραγωγικός σ' αυτό :):)
01/03 19:02  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ιντα'ναι τουτο ωρε ανιψιε?
01/03 19:08  mc
Ο καντιποτισμός; Μα να μην κάνω τίποτα (καν τίποτις)! Δε θά'ναι τρέλα; :):)
01/03 19:09  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Θρασσ. 10/10 Επί Ναυάρχου βεβαίως, Ο "ΠΑΝΙΚΟΣ" με τις "καραμπόλες"...θα γελούσε το παρδαλό κατσίκι : Εν μέσω διεκδίκησης των <ΤΟΤΕ> Ολυμπιακών Αγώνων, Γ.Γ.Α. ο "Αντιπρόεδρος" της επιτροπής ΚΑΤΑ της διεκδίκησης...
Σύμπτωση ! ο μεταφραστής τού έργου του P. Sraffa "Παραγωγή εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων", εξαιρετικός Οικονομολόγος (και πατήρ ευοιδεστάτης δημοσιογράφου - παρουσιάστριας) ανέλαβε <ΤΟΤΕ> Γ.Γ. Εμπορίου !...
01/03 19:12  Swearengen
Εγώ πάλι, βλέπω να έρχεται ο καταποντισμος (και δεν μπορω να κάνω τίποτις !)
01/03 19:13  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Καντιποτιστής Άνευ χαρτοφυλακίου !
Αυτό αξίζει περίοπτη θέση εις το hall of fame του Radio N. (του μόνου οποποίος διατηρεί τοιούτον)
01/03 19:14  mc
Swear, το "διαβάζεις" βλέπω :):)
01/03 19:15  mc
Τριαντάφυλλε, τιμή μου!
01/03 19:16  Σάρισα
Ζητω το εμποριο, ζητω ζητω ζητω!
01/03 19:19  sparti
thrassako

έβαλες ένα <<ιδού γιατί κάνει λάθος ο Λακεδαίμων>> και ξεπούλησες παμπόνηρε. 38 σχόλια για πλάκα τα έκανες

θα ζητάω πνευματικά δικαιώματα από εδώ και στο εξής. θα το κατοχυρώσω να μην το χρησιμοποιεί κανείς. Πηγαίντε τώρα στο μπλογκ μου να δείτε και να σχολιάσετε για ταινίες
01/03 19:20  Swearengen
Σάρισα, ξέχασες και "ζήτω το πολεμικό ναυτικό" (το κόλπο με τα καπέλα, το θυμάσαι ;) :}
01/03 19:24  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Σαρισα, οι Δυτικομακεδονες ήσαν οι Αρχοντες του Εμποριου των Βαλκανίων εως του Σιδηρου Παραπετάσματος - δυστυχώς εκεί την πατήσαμε. Δεν έιναι τυχαίον! ; )

Μπαγάσα Λακεδαίμων, τόσα μονάστερα τρώω που σας βάζω σύνδεσιν, τι άλλο θέλετε?

Υπουργειον κι εσείς? ; )
01/03 19:35  Σάρισα
Θρασσο...Δεν ειναι τυχαιο το που βρισκομαι.. Η περιοχη μου εστελνε καραβανια στην Αυστροουγγαρια και οι πολιτιστικες ανταλλαγες επηρεασαν μεχρι και τη γαστρονομια ακομα ακομα και το ονομα της περιοχης, που ειναι γερμανικης ριζας..Schatzstadt, επειδη η περιοχη παλιοτερα ηταν πλουσια λογω του εμποριου. Το καλυτερο ομως το εμαθα αφου πατησα το ποδι μου εδω.. Η προγιαγια μου ηταν απο Αυστροουγγαρια..Μεχρι εκει φτασαν οι ...πολιτιστικες ανταλλαγες.. Που να το ακουσει ο Sparti αυτα. Θα με προβιβασει σε υποστρατηγο. Εντατικα μαθηματα μηχανολογιας και δε συμμαζευεται..
01/03 19:37  Σάρισα
H οικογενεια μου εχει 250 χρονια παραδοση στο εμποριο. Μπορω μετα εγω να βγω και να μην εξυμνησω τον Adam Smith??:)
01/03 19:37  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Έμπαινε Σαρισα! Αληθεια απο εκει είναι το όνομα? Λοιπόν, έχω κάμει κάτι εκδρομές στο βουρινο... Προς Μεσιανό Νερό, τα ξέρετε φαντάζομαι. Αριστουργημα, αλ΄λά περασμένα μεγαλεία και διηγωντας τα...

Πάω σιγά σιγά να μασκαρευτώ, εχουμε παρτακιον το βραδακιον. Καλα να περνάτε Herr General!
01/03 19:38  Σάρισα
To ζητω το ΠΝ εξυπακουεται. Ακομα ψαχνω ποτε εχει ελευθερη εισοδο το πλοιο να το επισκευτω, σημαινει πολλα για μενα.
01/03 19:39  Σάρισα
Καλο βραδυ φιλε Θρασσο. Μπουρινος...απιστευτο μερος..ειδικα την ανοιξη.. Το καταφυγιο..ψητα ...Αχχ...
01/03 19:50  sparti
Σάρισα , θα σου ανατεθεί το Υπουργείο Μηχανολογίας και Κατσαβιδιών λόγω της γερμανο-αυστριακής καταγωγής σου.

Σκοπός σου είναι ΟΛΑ τα τσογλανοΕλληνόπουλα να μάθουν να πιάνουν κανά κατσαβιδάκι και καμιά πενσούλα μπας και ξεστραβωθούν

Υφυπουργός θα γίνει ο swearengen γιατί τον φοβάμαι για άλλα υπουργεία π.χ. Άμυνας ή Υπουργός Πρεσών καθότι ρωσόφιλος (οι προαιώνιοι εχθροί μας) και μπορεί να διαδώσει μυστικά μας
01/03 19:55  Σάρισα
Τιμη μου να μου αναθετετε τετοιο δυσκολο ρολο. Ξεκιναμε απο αυριο το σκληρο αγωνα εναντια στη φραπεδια, τις φιλοσοφικες αναζητησεις σε καφενεια και τον ωχαδερφισμο.
01/03 20:00  sparti
Κυρίως το 1ο να καταπολεμήσουμε και θα είμαι ικανοποιημένος. Την φραπεδιά με τα πόδια πάνω στο τραπέζι και να βρίζουν την κακούργα κενωνία που δεν βρίσκουν δουλειά (δημοσίου φυσικά τεμπέλικη)

Άρξασθε ! Εμπρός αρματωθείτε με εργαλεία, κατσαβίδια ,πένσες, πριόνια και εφορμήστε στα σχολεία.

η Γερμανο-αυστριακή καταγωγή σας , δίνει την σιγουριά ότι θα επιτύχετε
01/03 21:10  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Αφησατε μας τουλαχιστον τους freddo ωρε επαναστάτες των Κεντρικων Δυναμεων!

Αλλιώς θα σας κανονιοβολίσω, έτσι? Η ημετέρα δύναμις ευρισκεται εν θαλάσση...

Ο ναυαρχουκος Καλοχαιρέτας. ; )
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
24 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail
Σελίδα 1 από 2Νεότερα σχόλια »Τελευταία σελίδα

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις