Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Χ-άσμα χ-ασμάτων?
1290 αναγνώστες
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008
16:24

 

Φιλησάτω με ἀπὸ φιλημάτων στόματος αὐτοῦ, ὅτι ἀγαθοὶ μαστοί σου ὑπὲρ οἶνον, 

καὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα, μύρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου. διὰ τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν σε

Ἄσμα Ἀσμάτων, κατά τη Μετάφραση Ο'

Μερος Α'

Έρχομαι το πρώτον να ευχηθώ καλήν Κυριακήν. Απόκρεω σήμερον και πανηγυρεις ανα την χώραν και να γλεντησετε και υμείς το κατα δύναμιν.

Ο αγαπητός Λακεδαίμων απειλεί διαρκώς με αντι-θρησκευτικόν κείμενον, οπότε είπον σιγά σιγά να αρχίσω τας οχυρώσεις. Επειδή ο (απορριπτέος) πουριτανισμός είναι το πρώτον δια το οποίον κατηγορούνται αι θρησκείαι, ιδία αι εκ πηγών Ισραήλ, όπως η δική μας, αρχίζω εξ αυτού. Σημειώνω λοιπόν ότι εντός πάντος κινήματος, ιδία των ζηλωτικών κινημάτων εις τα  (και εκ των)   οποία εξελίσσονται συχνάκις αι θρησκείαι, υπάρχουν πολλές παρατάξεις. Ούτω πώς, υπήρξε προφάνως ο αρχαίος εκείνος πρόγονος Καλοχαιρέτου, τουτέστιν μερακλής άνθρωπος, όστις ξυνέγραψε το Άσμα Ασμάτων (θεωρητικώς ο Σολομών, αλλά εικάζω ότι η απόδοσις εις αυτόν ήτο τέχνασμα δια να μην απαλειφθεί εκ του κανόνος υπό των πουριτανών), έναν τολμηρόν, εκ πρώτης όψεως, υμνον προς τον έρωτα και δη τον σαρκικόν (υπαρχουν ασφαλώς πλείσται ερμηνείαι παρα των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων). Επίσης υπήρξαν πλείστοι άλλοι εις τα βάθη των αιώνων οιτινες το υπεμνημάτισαν το εσχολίασαν - ήτο μάλιστα το πλεόν σχολιαζόμενον βιβλικόν κείμενον κατά τον Μεσαίωνα.

Δι'αυτού και πλείστων άλων τολμηρών χωρίων, η πραγματιστική παράταξις, το ρεύμα Καλοχαιρέτου δηλαδή, που δεν έλκεται υπό της πλήρους απορρίψεως των σαρκικών επιθυμιών, δύναται να επιβιώνει εντός και να τα θριπτει εις την μουρην των πλεον πουριτανικών στοιχείων, ότε τα πράγματα σκουραίνουν. Μη λησμονείτε ότι υπαρχουν και εντός των θρησκευτικών κινημάτων - ως και εντός πασών των ιδεολογιών - πολλαί εκδοχαί. Τώρα βεβάιως υπάρχει πάντοτε η επιλογή της πληρους απορρίψεως της θρησκείας. Τούτη όμως έχει πολλούς και διαφόρους κινδύνους, τους οπόίους ως κοινωνία ζώμεν. Πολλώ δε μάλλον που έχωμεν την ευτυχήν θέσιν ως γένος και ο μονος Θεός που περιεπάτησε επι Γής ωμίλει Ελληνικά.

Τώρα βεβάιως, δε θα αρνηθώ ότι η πείσμων υπεράσπισις μου της πίστεως δεν έχει να κάνει μονον με την αγάπην μου προς τον Λόγον τον ελληνικόν. Αλλά τουτη η παράμετρος ασφαλώς και έχει μέγαν ρόλον. Προϊόντος του χρόνου θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναφερθώμεν και εις άλλα.

Μέρος Β'

Τώρα μια που ωμίλησα δι' άσματα, ας ομιλήσω ολίγον και περί τα χάσματα. Το έχω ξαναπεί πλειστάκις, τα χάσματα αποτελούν λίαν καλούς δείκτας (σχετικώς ομιλώντες πάντοτε) δια την πορείαν των αγορών. Ιδία αυτά των δεικτων. Ούτω πώς το χάσμα που έκλεισε μόλις εχθές με ειχε οδηγήσει εις την υπόθεσιν ότι ο ΓεΔείς χρεωστουσε νοτίαν κίνησιν (όπως χρωστά και βόρεια, αν πιστέψoυμε το μικρόν χασματάκι του κυανού βέλους). Μου έκαμε μάλιστα εντύπωσιν ότι πλείστοι άλλοι σχολιασταί εθεώρησαν ότι δεν υπήρχε. Αλλά υπήρχε (ερυθρόν βέλος) και "ώθησε" την αγοράν κάτω ώστε να κλείσει. 

 

Δοθέντος ότι αυτήν την εβδομάδα έχωμεν αποτελέσματα ΕΤΕ, μετά τα οποία η αγορά συχνάκις καμει νοτιόστροφον εκδρομήν, προβλήματα μετά του ΟΠΑΠ, ικανοτάτους υπεραξίας ολίγων μηνών εν ΔΕΗ, αλλά και υπό το φώς της βαθέως ερυθράς Παρασκευής παρα τηι οδώι του Τειχους (Wall Street) το ερώτημα είναι: θα ειδούμε χασμα χασμάτων, όπερ θα οριοθετήσει νέα επίπεδα κυματισμών της αγοράς ή/και ενδεχομένως αναζήτησιν νέων επιπεδων ισορροπίας  νοτιότερα?

Όπως γνωρίζετε, μου αρέσει να θέτω ερωτήματα περισσότερον απο την παραγωγήν γκουρουδοειδών απαντήσεων. Επειδή το ενδεχομενον αυτό συγκεντρώνει ισχυρήν πιθανότηταν λοιπόν, είμεθα λίαν ευχαριστημένοι που ευρισκόμεθα εν μετρητώι. Νομίζω -ή μάλλον ελπίζω δια το καλόν των εισέτι εντός ευρισκομένων-  ότι αι ημέτεραι δυνάμεις δε θα παραχωρήσουν έδαφος προς τας αλλοδαπάς άρκτους άνευ μάχης. Αλλά ότε προβλεπεται τοιαύτης κλίμακος ναυμαχία και δη εν τωι μέσωι τεραστίας διεθνούς θαλασσοταραχής, είναι πραγματικώς άίσιον το ότι ευρισκομεθα στεγνοί εις την θαλπωρήν της ακτής του ασφαλούς λιμένος του μετρητού. Ευκαιρίαι υπαρχουν πάντοτε και αι αγοράι δεν αποθνήσκουν ποτέ.

Σημειώνω ωστόσο δια το ευ αγωνίζεσθαι του πράγματος ότι το υπάρχει και το σενάριον του διπλού πυθμένος κάπου εδώ. Κατά τη γνώμην μου βεβάιως θα είναι δυσχερές να σταθεί και θα χρειασθει συντετονισμένη παρέμβασιν όλων των εγχωρίων παραγόντων. Αλλ'ακόμη και εάν επιτευχθεί βραχυπροθέσμως, παραμένω δύσπιστος, έως αποδείξεως του αντιθέτου, δια την μακροβιότητα του πυθμένος. Όπερ σημαίνει καλάς ευκαιρίας έμπροσθεν. Αλλά ασφαλως προφήτης δεν είμαι και δεν ακούμε τον κάθε Καλοχαιρέτα άνευ ιδίας μελέτης - ουδε ασφαλώς προτείνω αγοραπωλησίας ή διακρατησιν.

 

Αυτά και πάλιν:

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ

 

άσμα εις το πνέυμα της Αποκρεω που εκφράζει το ρεύμα Καλοχαιρέτου εδώ (αφιέρωσις της ελενίτσης). Ασμα πανηγυρικόν δια τα γλεντια της ημέρας κατωθι:

 

 

Σημασία εις τον στίχον περί προσωπικής επιλογης - και προσωπικής ευθύνης:

Porque mi vida yo la prefiero vivir asi - διότι την ζωήν μου προτιμώ να την ζώ ούτω.

 

Υμέτερος,

ο αποκρευων πτωχός και μόνος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

 

Σχετικές μετοχές:
DOW ΓΔ ΔΕΗ ΕΤΕ ΟΠΑΠ
Σχόλια

02/03 16:28  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Οι π΄λήρεις στίχοι εδώ, δια να τους τραγουδάτε:

Ese amor llega asi de esta manera.
No tiene la culpa.
Caballo de danza vana.
Porque es muy despreciado por eso
No te perdona llorar
Ese amor llega asi esta manera.
No tiene la culpa.
Amor de compra y venta.
Amor de en el pasado.
Bem, bem...
Bamboleo, bambolea,
Porque mi vida yo la prefiero vivir asi.
Bamboleo, bambolea,
Porque mi vida yo la prefiero vivir asi.

No tenes perden de Dios.
Tu eres mi vida, la fortuna del destino,
en el destino del desamparado.
Lo mismo ya que ayer,
Lo mismo soy yo.

(No te encuentro l'abandon.)
Eres imposible no te encuentro de verdad
Por eso un dia no encuentro si de nada
Lo mismo ya que ayer,
(Lo pienso en ti.)

Bamboleo, bambolea,
Porque mi vida yo la prefiero vivir asi.
Bamboleo, bambolea,
Porque mi vida yo la prefiero vivir asi.

02/03 16:38  sparti
Σε μερικά θέματα thrassako πρέπει να ξεχωρίζουν οι άντρες από τα κουταβάκια .οι Μάγκες της ζωής από τους τσάμπα μάγκες. στο θέμα της θρησκείας και της αθείας , θέλει ΑΡΧ..Α για να μπορέσει κανείς να ζει χωρίς την ΕΛΠΙΔΑ για μετά θάνατον ζωή . και να πιστεύει στην ιδέα μέχρι τέλους. Όχι όταν έρθουν τα δύσκολα να αρχίσει να παίζει τον πιστό γιατί φοβάται το τέλος.

και ο Σπάρτης είναι Λιοντάρι πραγματικό και ατρόμητο. Μέχρι τέλους άθεος και μάλιστα θα ξεφτιλίσω και τον θάνατο επιλέγοντας εγώ το τέλος μου όχι αυτός όταν με βρει ανήμπορο και ξαπλωμένο. ο Σπάρτης θα πεθάνει όρθιος και δυνατός

ή για να το πω πιο ποιητικά

Μπροστά μου ανοίγονταν 2 μονοπάτια . Εγώ διάλεξα αυτό που είχε περπατηθεί λιγότερο .και αυτή ήταν η διαφορά
02/03 16:45  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Δικαίωμα σας βεβάιως φίλε μου. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν και άλλα όντα πέραν των ατόμων. Αυτά επιζούν και δια της υιοθεσίας των εξαιρετικώς επιτυχημένων αυτών οργμανισμων που λεγονται θρησκείαι ή ιδεολογίαι.

Αυτό δεν έχει να κάνει απαραιτήτως με το καθ'έν άτομον. Και ασφαλώς εάν αυτό νομίζετε, αύτη ειναι η καταλληλοτέρα απόφασις δι'υμάς. Ιδία η ευθύνη, το λεγω καθαρά.

Από την άλλην, μη λησμονείτε ότι υπάρχουν και πλεισται έτεραι παράμετροι πέραν του ατόμου και της ατομικής προαιρέσεως!
02/03 18:49  Goldmine
Ένας ακόμα εντυπωσιακός τίτλος άρθρου σας...

Ωραίες αναφορές σε λόγια θέματα ...

Θέλει τέχνη η σύζευξης ζωής, χρηματαγορών, κουλτούρας και προσωπικών επιλογών...

Εύγε σας, που το επιχειρείτε επιτυχώς...
02/03 21:30  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Πάντοτε εύχαρις και ευγενής Goldmine! ευχαριστώ.
02/03 22:26  Τυφώνας
* * * * *
02/03 23:27  elenitsa 1
Μια εβδομαδα γλεντιου απεμεινε.Θα το καψουμε.Να'χαμε και λιγη Δομνα Σαμιου!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
18 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις