Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Γλώσσα ζώσα
1698 αναγνώστες

«Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας τη 9η Μαΐου 2008… Θεού δε ευλογήσαντος και ευδοκήσαντος αχθέντες εις τήν λαμπράν ημέραν ταύτην, τελούμεν εν ευφροσύνη τα εγκαίνια αυτής, εν δοξολογία πολλή τω λατρευτώ ονόματι Αυτού και μνημονεύοντες την μεγάλην ευγενήν χορηγίαν τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος αφειδώς δαπανησάσης ίνα αχθή εις πέρας το μεγαλεπήβολον τούτο ιερόν έργον, απονέμομεν πάσι την αποστολική και πατριαρχική ημών ευλογίαν, ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄…».

Ευφρανθείτε, Αιγυπτιώται και μη, ανοίχθησαν θύραι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, εν τηι Μεγάληι πόλει μας τηι ευγενικήι συνδρομήι του Αιγυπτιώτου Κυρού Τάκη Αράπογλου.Δεν έχω εσχάτως χρόνον κι έχω χαθεί. Είναι βεβαίως κρίμα που εχάθημεν, αλλά από την άλλη η Άνοιξις είναι τόσον ωραία εποχή. Ηυφράνθην τα μάλα ακουσας την γλωσσαν ημών εν εκκλησίαις κατά την περίοδον την προ του Πάσχα. Δεν είναι νεκρά γλώσσα η Ελληνική. Εν διωγμώ ναι. Ομιλουμένη υπό όλον και ολιγοτέρων ασφαλώς. Υποκαθιστουμένη όλον και περισσότερον υπό της Αγγλικής, άνευ αμφιβολίας. Αλλά τι να τα λέμε το σχέδιον ευρίσκεται εν εξελίξει επί δεκαετίας και απλώς βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματά του.


Τέλος πάντων δεν είμαι ο τύπος του γκρινιάρη. Να σημειώσω μονάχα δυο πράγματα.

Το πρώτον ότι οι Έλληνες επιχειρηματίαι και διευθυντικά στελέχη δεν έχουν απωλέσει τον πατριωτισμον τους. Δια τούτο και με λυπεί βαθέως η απώλεια του ΟΤΕ εξ ελληνικών χειρών (προτιμώ βεβαίως ελληνικήν μη-κρατικήν διαχειρισιν). Ότε βαίνουν καλώς αι εργασίαι και υπάρχουν κέρδη, προσφέρουν. Το ζήτημα είναι βεβαίως ότι τον παρελθόντα και τον νυν αιώνα, πολλοί παρ’ημίν ξενόδουλοι και προσεκυνημένοι κάμνουν ότι δυνανται δια να μην πηγαίνουν καλώς αι εργασίαι και να υποφέρει η οικονομία. Και να μην μπορούν να προσφέρουν, όπως κατά τα έτη "πειραμάτων" και μεγάλων οικονομικών δυσκολιών του παρελθόντος. Δε συνδέονται αυτά? Ναι, καλά.


Το δεύτερον είναι ότι, δια της μαρτυρικής θυσίας των εν Αγίοις (κι ας τους έχει λησμονήσει η Εκκλησία) Μαρτύρων Φοιτητών του Νοεμβρίου η Ελληνική επιζεί εισέτι ως λειτουργική γλώσσα. Και αι λειτουργικαί γλώσσαι δεν αποθνήσκουν. Παράδειγμα λαμπρόν η Εβραϊκή, σιγασθείσα επί 27 αιώνας αλλά μετά δόξης αναστηθείσα και επίσημος γλώσσα την σήμερον εν Ισραήλ.


Ας μην λησμονούμε ότι:


Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Ότε λοιπόν πυροβολείτε τους ρασοφόρους να μη λησμονείτε ότι πυροβολείτε τους εσχάτους υπηρέτας του λόγου. Και καλόν είναι να μη λησμονούν κι αυτοί ότι άνευ του ελληνικού λόγου, είναι κύμβαλα αλαλάζοντα μετά ριχτών ενδυμάτων.

Μοι προξενεί εντύπωσιν κάθε φορά που μου λένε – και μου το λένε πολλοί: «δεν τα γράφεις καλλίτερα Αγγλικά να σε καταλαβαίνουμε?». Όπως μοι προξενεί μεγάλην εντύπωσιν που οι Έλληνες γονείς θεωρούν αδιαννόητον να μην πληρώσουν αδρά δια να μάθουν τα τέκνα τους την Αγγλικήν, ενώ λοιδωρούν ή διώκουν την Ελληνικήν. Αλλά, να πώ την αλήθεια περισσότερον μοι προξενεί εντύπωσιν ότι φαίνεται ότι είμαι ο μόνος εις τον οποίον αυτός ο εθελοντικός γιανιτσαρισμός προκαλεί εντύπωσιν.

Δε βαριέσθε. Άλλωστε μπορεί να μείναμε ολίγοι, αλλά δεν έχουμε εντελώς αποθάνει. Μετά τα Πάθη έρχεται η Αναστασις. Ημείς συνεχίζομεν κι ας πάει όλος ο κόσμος εν χορδαίς και οργάνω ανάποδα. Όπως εις το γνωστόν ανέκδοτον.

Νεκρά γλώσσα είπατε? Μα αφού την ομιλούμε - και την διαβάζετε ακόμη. Wishful thinking λέγεται αυτό μάγκες ή ελληνιστί "θα θέλατε!".

Ζώσα, ζώσα είναι η ημετέρα γλώσσα. Ζώσα και ζήτω.

 

Θα τα ξαναειπούμε.

 

          

Σχετικές μετοχές:
ΕΤΕ ΟΤΕ

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις