Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Μία πρώτη ανακεφαλαίωσις
951 αναγνώστες
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008
21:33

Πώς είσθε παληκάρια μου? Αι κούκλαι? Α, μπράβο, επέστρεψα και εγώ εν Ελλάδι και εν Αθήναις - ωραίος τόπος. Ωραία και τα σχόλιά σας, και δεικνύουν τα προφανή. Λοιπόν, θα τα ξαναειδούμε αυτά, αλλά προς το παρόν σημειώνω τα εξής ενδιαφέροντα:

1. το πρώτον ότι η διαχρονική ελληνική δεν είναι νεκρά γλώσσα, παρά τας προσπαθείας. Και τούτον διότι την ομιλουμε και την γράφουμε αρκετοί. Άρα γλώσσα ζώσα. Εν το κρατούμενον.

2. Δεν με υποχρέωσε ουδείς ίνα γράφω όπως γράφω. Επιλογή μου είναι. Γου-στά-ρω. Ομοίως και των άλλων.

3. Η κρατικώς επιβαλλομένη γλωσσα στηρίζεται εις την  "Κρατικήν Γραμματικήν" του Τριανταφυλλιδου εκδοθείσα υπό των ναζιστικών αρχών το1942. Η "Κρατική Γραμματική"  (ο πρωτότυπος τίτλος) του αποκρυστάλλωσε διαφορους απόψεις των "λογίων" και παραλογίων και επεβληθη υπό του  Ράλλη (πτού). Δεν είναι η γλώσσα του "λαού" (άλλωστε τέτοιο πράγμα ούτε υπήρξε ουτε υπάρχει), είναι η γλώσσα των παραλογίων των αθηναϊκών καφενέδων. Οι άλλοι, Μωραΐται, Κρήται, Κύπριοι, Πόντιοι, Μακεδόνες κοκ την εμαθαν δια του συστήματος εκπαιδεύσεως.

4. Ημείς απλώς δεν ηλλάξαμε. Υμείς μας κυνηγάτε. Ημείς συνεχίζουμε να μην αφήνουμε τας υπό εξαφάνισιν μορφάς να εξαφανισθούν υπό την πίεσιν και τους διωγμούς των "μοδερνιστών". Οι άλλοι απεφάσισαν να αποκοπουν και να δημιουργήσουν τον "νέον άνθρωπο"  και τη "νέα γλώσσα" υπό την επίδρασιν των διδυμων αδελφών του μοδερνισμού και των παραφυάδων τους. Αποτελεσματικούς βιομηχανικους εργάτας εις την υπηρεσίαν της νομενκλατούρας ήθελαν να παράξουν ή αργότερα μη σκεπτόμενα και προσηλυτισμένα καταναλωτάκια. Επιτυχώς, ομολογουμένως.

5. Πράγματικώς, όπως ακριβώς το παραδεχθήκατε εντός ολίγων ετών η γλώσσα αυτή της ναζιστικής γραμματικής θα εκλείψει. Δεν εμπνέει κανέναν νέον η γλώσσα που εφτιάχτηκε -και το κατάφερε- δια να κρατήσει την Ελλάδα "μαζεμένη". Ήδη ζώμεν διγλωσσίαν μετά της Αγγλικής. Και εάν νομίζετε ότι η "νέα" γλωσσα αυτή ήτις δεν έχει ούτε το 1/10 της ιστορίας της Σλαυομακεδονικής των Σκοπίων ( που παραμένει παρόμοια αυτής του 10ου αιώνος) θα επιβιώσει, εισθε αισιόδοξοι. Αναφέρω την συναισθηματικώς πεφορτισμένη Σκοπιανή γλωσσα ως έτερον παράδειγμα "λαϊκής" γλώσσης που παρήξε ωστόσο λογοτεχνία παγκοσμίου (εις πάντας τους Σλαυους)επιρροής πολύ πολυ μεγαλυτέρας της του Τριανταφυλλίδου.

 6. Η λογοτεχνική παραγωγή της νεοελληνικής είναι κατά το μάλλον ή το ήττον όπως και η νεοελληνική πολιτική: δι'εσωτερικήν κατανάλωσιν. Πήρε Νομπελ ο Σεφέρης? Καλά δεν ξεύρετε το ρόλον του Σεφεριάδου εις τα της Κύπρου? Όχι (όξω από το ΧΑΑ τώρα!)?  Νόμπελ πάντως έλαβε και η Τουρκική, με τον εξαιρετικώς βαρετόν Παμούκ (επίσης εξαργύρωσε). Όστις, πλάκα, πλάκα έσκισε εις πωλήσεις. Πόσα τεμάχια πωλούν τα "ελληνικά Νομπελ" διεθνώς? Α, μπράβο, τέτοια επιρροή. Που δίδονται τα Νομπελ μωρεεεεε? Μήπως να αρχίσω να ομιλώ και την Τουρκικήν?

7. Όλα τα επιχειρήματά σας άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως περί "βασανισμένου λαού" και με το παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων και δια τους  Αλβανούς. Πώς? Δεν είναι βασανισμένος λαός οι Αλβανοί?  ΌΛΑ και έν πρόσθετον ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως και η ημισεία Ευρώπη  έζησαν 50 χρόνια κάτω από το φρικτότερον (μετά του διδύμου και ομογαλάκτου αδελφού του του φασισμού) καθεστώς συστηματικής εξόντωσεως ατόμων και συνειδήσεων   που έχει γνωρίσει ο πλανήτης. Ουχί μονον σφαγιαζόμενοι, ουχί μονον φυλακιζόμενοι, αλλά με τα τέκνα να καταδίδουν ευχαρίστως δια την πλύσιν εγκεφάλου τους γονείς τους εις τον κάθε χαφιέ μικροσταλινισκο.

Αν δεχθώ τους μύθους και τα μαρτυρολογικά επιχειρήματα (που ανήκουν, τι παράδοξον!, πάντοτε εις την μίαν πλευράν, λες και δεν εσφάγησαν ανηλεώς Ελληνοφωνοι δια την ελληνοφωνίαν) πώς θα αντικρούσω τον Αλβανόν που θέλει να διδάσκεται Αλβανικά εις το Ελληνικόν σχολείον? Υπενθυμίζω ότι γεννώνται σήμερον εις την περιοχήν των Βαλκανίων, που συντομως θα είναι ΜίΑ περιοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πολλά περισσότερα βρέφη αλβανικής παρά ελληνικής καταγωγής. Για δείτε 35 έτη έμπροσθεν ωρεεεεεεε!

Αλλά αυτά όλα είναι λόγια. Μετά Χ έτη, δύο υπάρχουν περιπτώσεις:

-είτε θα μας έχετε εξοντώσει και η διαχρονική ελληνική μετά πασών των πλέον πολύπλόκων μορφών της δε θα υπάρχει (όπως έγενετο ήδη εις πολλάς περιοχάς προ της απελευθερώσεως και του επανεξελληνισμού των)

-είτε θα έχουμε επιβιώσει

Προσέξατε ότι, συμφωνούμε ότι αυτό το μόρφωμα (η δημοτική) θα έχει απωλέσει τον πόλεμον μετά της γλώσσης παγκοσμίου κύρους και ωφέλους εντός ολίγου χρόνου. Απλώς ημείς οι ελληνίζοντες δεν έχωμεν σκοπόν να το βάλουμε κάτω του κερατά.

Η Ανατολία εχάθη προς την Τουρκικήν, η Ιταλία πρός την Ιταλικήν, Η Ρωμυλία εις την Βουλγαρικήν, αλίμονόν μας εάν απωλέσωμεν εντελώς και την Ελλάδαν.

Μη φοβείσθε μωρέ Έλληνες να λαλείτε τας μορφάς που επέζησαν επί χιλιετίες, κι ας κάνουμε και λάθη, και ας μην γράφουμε ως ο Αριστοτέλης. Και? Αμα σας πει η προοδευτουριά "δεμοδέ" και "συντηρητικούς" επειδή γράφετε "εν ολίγοις" ή "εν τέλει" και μας βοηθείτε να επιβιώσουμε, και τι έγινε? Έχέσθη η φορβάς εν τωι αλωνίωι? Ποίοι μωρέ? Αυτοί που αμα αποθνησκε αυριο ο Στάλιν θα έκλαιγαν γοερώς τον σφαγέα των λαών και των υπηκόων του "πατερούλην"? Που μας λέγουν σήμερον δια την Αγγλικήν ότι έλεγον προ δεκαετιών δια την "ανωτέρα" Γαλλικήν? Που είναι η Γαλλική το νύν? Κληρονομία μας και περιουσία μας δεν έιναι η Ελληνική? Διατι την πετάμε?

 

Μη φοβείσθε να είσθε ελληνόφωνοι. Να γέμουν τα στήθη σας υπερηφανώς πρέπει, ουχί να φοβέισθε και να εντρεπεσθε που λαλείτε τας λέξεις των Ελλήνων.

Θα τα ξαναπούμε.

 

ΥΓ Ψηφίσατε δια τον σπουδαιότερον Έλληνα? Είδον τον Βενιζέλον υπό ποίον λέτε? Αχ, μωρέ Έλληνες, αχ.

Σχόλια

19/05 22:45  Swearengen
Φίλτατε Θρασύβουλε, θα μου επιτρέψετε δύο μόνον παρατηρήσεις:
Η μία σχετίζεται με το ιστορικό υπόβαθρο της γλωσσικής διαμάχης, η οποία άρχεται πολύ προγενέστερον της επίσημης κατάργησης της καθαρευούσης (1942). Και θα είχε ίσως ενδιαφέρον, σε κάποια επόμενα άρθρα σας να αναπτυχθεί το θέμα.
Από την άλλη, δεν βλέπω συσχετισμό μεταξύ των όποιων ... "πατερούληδων" και της επικράτησης (ή και επιβολής εάν θέλετε, ακόμη δε βιαίας) της δημοτικής. Η κυβέρνησις του Βισύ -λάθος-του Ράλλη την επέβαλε.

20/05 09:03  Yannis K.
Λεγοντας "υμεις" αντι "εσεις" και "εργατας" αντι "εργατες" θεωρειτε οτι κανετε αντισταση η' μεταλαμπαδευετε αρχαια γνωση.
Δικαιωμα σας αναφαιρετο(ν).
Αλλα να τα βαζετε και με το Σεφερη, ο οποιος ατυχησε(ν) και πηρε το Νομπελ. Μηπως γιατι στη γλωσσα που χρησιμοποιησε το βαθος το νοηματων ειναι ανεξαντλητο δειχνοντας ετσι τη δυναμικη της?
Και επισης δεν καταλαβαινω, γιατι να φοβουμε και γιατι να ντρεπομαι?
Μιλω την γλωσσα του πατερα μου, της μητερας μου, των προπατορων μου, των ευσεβων και φωτισμενων δασκαλων μου.
Οι οποιοι λενε και "αφουγκραζουμε" και "εν ολιγοις" και "αλαργα" και "εν τελει". Και οταν θελουνε να πουνε "χεστηκε η φοραδα στο αλωνι" το λενε και γεμιζει το μυαλο σου εικονες απο φοραδες χαρουμενες και ζωηρες που χεζουν αδιαφορες στα ανθισμενα αλωνια κατω απο γαλανους ουρανους με τις μυρωδιες της Ανοιξης να σου παιρνουν το μυαλο.
Οταν το λετε υμεις στο ιδιομορφο ιδιωμα σας ποιες εικονες δημιουργουνται?

Κενον,
κενον εικονων το μυαλον,
ως μη γενομενον,
το θαυμαστον,
αφοδευσιν φορβαδος στον αγρον.
20/05 15:50  ΝΕΜΕΣΙΣ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
19 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις