Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Κατά τας γραφάς
960 αναγνώστες
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008
18:22

Κατά Δούκαν:


"Εγώ γάρ πρός τόν Θεόν καταφεύγω, και ει θελητόν αυτώι εστι του δούναι και την πόλιν ταύτην εις χείρας σου, τις ο αντειπείν δυναμενος; Eι δε πάλιν εμφυτεύσει ειρήνην εν τη καρδία σου, και τουτο ασπασίως αποδέχομαι. Πλήν κατά το παρόν λάβε σου τας συνθήκας και τους όρκους. Εγώ από του νυν τας πύλας της πόλεως κεκλεισμένας έχων και τους ένδον φυλάξω όσον η δύναμις.

Συ δε καταδυναστεύων δυνάστευε, έως ο δίκαιος κριτης αποδώσει εκάστωι, εμοί τε και σοί, την δικαίαν απόφασιν(...) Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ' εμόν εστι ουτ' αλλου των κατοικούντων εν ταύτηι τηι κοινήι γάρ γνώμηι πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών".

Κατά Κριτόβουλον:

"Θνήσκει δε και Βασιλεύς Κωνσταντίνος αυτός ήπερ έφην μαχόμενος (...) ος γε και τον επικείμενον τη πόλει προφανή κίνδυνον ορών αυτοίς οφθαλμοίς και δυναμενος αυτόν εκσώσαι και πολλούς έχων τους πρός τουτο παρακαλούντας, ουκ ηθέλησεν, αλλ' είλε τό ξυναποθανείν τη πατρίδι τε και τοις αρχομενοις...". 

Κατά Φραντζήν: 

"Aκούσαντες δε οι δυστυχείς Ρωμαίοι καρδίαν ως λέοντες εποίησαν, και αλλήλοις συγχωρηθέντες ήτουν εις τω ετέρω καταλλαγήναι, και μετά κλαυθμού ενηγκαλίζοντο, μήτε φιλτάτων τέκνων μνημονεύοντες ούτε γυναικών ή πλούτου φροντίζοντες, ει μή μόνον του αποθανείν ίνα την πατρίδα φυλάξωσι· και έκαστος εν τωι διατεταγμένωι τόπωι επανέστρεψε, και ασφαλώς εποίουν εν τοίς τείχεσι την φυλακήν. Ο δε Βασιλεύς εν τωι πανσέπτωι ναωι της του Θεού Λόγου Σοφίας ελθών και προσευξάμενος μετά κλαυθμού τα Άχραντα και Θεία μυστηρια μετέλαβεν. Ομοίως και έτεροι πολλοί τη αυτή νυκτί εποίησαν. Είτα ελθών εις τα ανακτορα ολίγον σταθείς και εκ πάντων συγχώρησιν αιτησας, εν τήδε τη ώρα τις διηγήσεται τους τότε κλαυθμούς και θρήνους τους εν τω παλατίωι; ει και από ξύλου ανθρωπος ή εκ πέτρας ην, ουκ εδύνατο μη θρηνήσαι".

Κατά Χαλκοκονδύλην:

"και πολλοί των Ελλήνων άνδρες γενόμενοι αγαθοί εμαχέσαντο και απέθανον προ της πατρίδος, ώστε μή επιδείν τάς γυναίκας αυτών και τους παίδας εις αναδραποδισμόν γιγνομένας.

Kαι συχνοί των αμφί βασιλέα Ελλήνων ευ γεγονότες απέθανον, μη ανεχόμενοι επιδείν σφίσι την πατρίδα δεδουλωμενην. Δοκεί δε η συμφορά αύτη μεγίστη των κατά την οικουμενην γενομενων υπερβαλέσθαι τω πάθει, και τη των Ιλίου παραπλησίαν γεγονέναι...".

 

Τινές αντιληφθήσονται, οι πολλοί ουχί. Κατά μεν τη υπό των Οθωμανών δυνάστευσιν λόγον το γένος των Ελλήνων ουκ απώλεσε, κατά δε την ημετέραν εαυτών διακυβέρνησιν, παίδες Ελλήνων τα Ελληνικά ου κατέχουσιν. Την Αγγλικήν δε τα μάλα και προτιμούσιν της λεξιπενικής της υπό του κράτους προπαγανδιζομένης. Και των πρεσβυτέρων γενεών αποθνησομένων, εν μουσείοις και εν εκκλησίαις λαλήσεται (όσον κρατήσει και εκεί) μόνον και αντιληφθήσεται γλώσσα  η των Ελλήνων. Κατ' όνομα Έλληνων παιδες, οι τους Οθωμανούς κατακρίνοντες δια την δουλείαν, αυτών δε τας πράξεις επεκτειναντες δια την ακηδείαν.

Η μεν Κερκόπορτα δια την προδοσίαν ήνοιξε προ 555 ετών και "η Πόλις εάλω", την δε γλώσσαν εκουσίως παρεδόσαμεν -τα τέκνα Ελλήνων καλούμενα- εις λήθην και μαρμάρωσιν. Του Δραγάση απωλέσαντος την Πόλιν τον μύθον του μαρμαρωθέντος βασιλέως κρατούμε, και πάλιν ερχομενου. Το πρώτον γαρ η Ανάστασις ελπίς και καταφυγή του Γένους εστί. Το μαρτύριον γαρ και τα πάθη δια τους Έλληνας μεγάλα τε και σεπτά, η Ανάστασις δε έτι μεγαλυτέρα.

 

Αυτά και ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.  

 

Πολλά ήυρον εν διαδικτύωι ανηρτημένα, τας γραφάς της Αλώσεως δε εν ενί τόπωι και μόνον (Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος). Ο δε το πρώτον γράψας και αναρτήσας άξιος.

Σχόλια

29/05 18:37  favlos
Άξιος...
29/05 18:39  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Άξιος και πάλιν ερχόμενος o Παλαιολόγος φίλε μου - λογοπαίγνια που κάμνει καμμιά φορά η Ιστορία, ε?

Βαρεία η σήμερον ημέρα. Θα τα ειπουμε και πάλιν το εσπέρας.
29/05 19:06  lemon.
Χαίρετε!
Δύο σχόλια, παρακαλώ.
-Μήπως η πραγματική άλωση ήταν η πρώτη, απ'τους λατίνους?
-Μήπως μια συνθήκη αξιοπρεπούς παράδοσης της πόλεως στο Μωάμεθ τελικά θα ήτανε πολύ-πολύ καλλίτερη λύση? Δύσκολες καταστάσεις! άλλες κινήσεις, άλλα αποτελέσματα!... ποιός ξέρει άραγε τι θα γινόταν!?
Χαίρετε!
29/05 19:23  talbot
@Lemon,ναι στο πρώτο,όχι στο δεύτερο ερώτημα.
Δεν υπάρχει αξιοπρεπής παράδοσις.

Ην δ' αναγκασθής κινδυνεύειν, αιρού τεθνάναι καλώς μάλλον ή ζήν αισχρώς..

Η ιστορία τρέφεται με αίμα δυστυχώς.
29/05 19:42  NEMO
Πάλι με χρόνια με καιρούς,πάλι δικά μας θα'ναι...
29/05 21:48  prok
Ωραία η επιλογή των κειμένων.
Τέτοια γεγονότα δεν πρέπει να ξεχνιούνται.
Κι όσο για τη γλώσσα, επιτρέψατε μου να πω, ότι θα βρει το δρόμο της. Αλλάζει και αυτή, όπως και άλλα πολλά. Και οι νεώτερες γενιές την αγαπούν. Έτυχε βέβαια να έχουμε αρκετούς αμόρφωτους (για πολλούς και διαφόρους λόγους) για την διαπαιδαγώγηση των νέων, αλλά ελπίζω ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.


lemon
σχετικά με το δεύτερο ερώτημα: εξαρτάται από ποια οπτική εξετάζεις το γεγονός... και υπάρχουν πολλλές. Αλλά για να δώσω μονολεκτική απάντηση, ΟΧΙ.
29/05 22:00  lemon.
talbot,talbot!
Αν δεχθούμε σαν πρώτη πραγματική (αληθώς ήταν) άλωση αυτή εν έτη 1204 τότε είναι μονόδρομος, νομίζω να δεχθούμε οτι θα ήταν πολύ-πολύ καλύτερα να επικρατούσαν οι ανθενωτικοί και να είχαμε μια αξιοπρεπή, ε!? αξιοπρεπή επαναλαμβάνω συνθήκη. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή η "αφελής"? συμπάθεια προς τους λατίνους κρατάει από τότε! ε?! 555χρόνια! αποτέλεσμα???
αίμα, αίμα ... και τότε τα ίδια και το 1910-20 τα ίδια κι απαράλαχτα! για δες και σήμερα τι γίνεται! τι γίνεται???! ιδιαίτερες προσπάθειες προσέγγισης δυτικών με το πατριαρχείο μας! η πείρα μας λέει οτι πάντα δημιουργείται πρβλμ.! για να δούμε!
Σχετικά με το Ισοκρατικό νομίζω οτι τότε είχανε άλλες αξίες οι λεβέντες μας! το 1453 ωσάν ορθόδοξοι που είμασταν νομίζω χωρούσε λίγο περισσότερη ευελιξία! εξάλλου η συνέπειες της μίας εκ των δύο κινήσεων ακόμη πονάνε!
29/05 22:11  Αli Baba
Συγχαρητήρια γιά την παρουσίαση.Διαφωνώ βεβαίως με τις δύο τελευταίες παραγράφους.Από που προκύπτει η λεξιπενία της Νεοελληνικής?
29/05 22:18  ΓΟΛΦ
Χαπμολύπης δάκρυα στάζουν στις καρδιές μας ποτίζοντας τους τάφους των ηρώων.

29/05 23:44  talbot
@Lemon,εαν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα θέματα που έθιξες,θα χρειαστούμε ολόκληρο μήνα!Πάντως η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί με υποθέσεις, παρ'όλο που όποιος έχει δεί εκπομπές του "ανιστόρητου History Channel", βλέπει ολόκληρα ιστ.θέματα να βασίζονται σε αλλεπάλληλες υποθέσεις.
Η άλωση,έχει και παραμέτρους που μπορεί
να μην γνωρίζουμε.Πώς οι Οθωμανοί φωτίστηκαν δια μαγείας,και δημιούργησαν πολυεθνικό κράτος στα ερείπια του Βυζαντινού?
30/05 08:18  lemon.
αγαπητέ γι'αυτό είναι τα βιβλία !
Να διαβάζουμε ώστε αν τυχόν και πέσουμε στην ίδια "τρύπα" να φταίει το ξερό μας το κεφάλι και μόνο!. Και όπως όλα δείχνουν έχουμε πολύ ξερό κεφάλι!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
28 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις