Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Που να τρέχω...
877 αναγνώστες
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008
22:48

Χαίρετε. Εορτή μεγάλη και πανήγυρις η μολις παρελθούσα. Αδίκως λέγουσιν τινές και βάλουν κατά του χριστιανισμού. Καίτοι, ασφαλώς-ασφαλώς, επέρασε και αυτό εκ του σταδίου του φανατισμού και της μανίας, κατέληξε εν τέλει ουχί μονον να σώσει τον τότε χειμαζόμενο υπό των Ρωμαίων Ελληνισμόν, αλλά να τον πάει και 20 αιώνας έμπροσθεν, έως ότου βεβάιως τα μοδερνιστικά κινήματα σχεδόν μας έχουν εξοντώσει. Οι Καπαδδόκες Πατέρες και το δόγμα της Τριάδος, όπερ είχε την τιμητική του την Δευτέραν αύτην, έπαιξαν καθοριστικόν ρόλον εις αυτό. Δια την Ιστορίαν, με την Πεντηκοστήν παύει και η άρσις των νηστειών η μετά την Ανάστασιν.  Όχι ότι ο Θεός είναι ζήτημα ιστορίας, πάντως αι θρησκείαι είναι ασφαλώς ιστορικά μεγέθη. Άλλο δεν έχω να ειπώ παρά να σας υπενθυμίσω ότι ο Θεός είναι η ζωή η αιώνιος κατά τους Πατέρας και να μην παραλείψω ότι καθ' έκαστον ενιαυτόν εν Ελλάδι κόπτεται βιαίως το νήμα της ζωής δια  250.000 με 500.000 ανθρώπινες ψυχούλες. Καλόν είναι να κάμνουμε μετανοίας και νηστείας, αλλά το πρώτον η υπεράσπισις της ζωής, έκαστος το κατά δύναμιν, κατά των φανατικών "ιδεολόγων" εχθρών της.

 

Επέστρεψα λοιπόν εις το κλεινόν  άστυ και βλέπω εκ των μηνυμάτων ότι εγράφησαν πολλά. Κατα πρώτον μοι ζητείται να λάβω θέσιν εις την ευθείαν απειλήν ότι θα κοπουν κεφάλια διαφωνούντων "απο τη ρίζα". Διατί ακριβώς μας (σας) παραξενεύει αυτό? Ιστορία δε γνωρίζετε? Είδον και το σχόλιον του σ4ρισ4 περί της απλοποιήσεως της γλώσσης. Κι αυτό διατί σας παραξενευει? Ακριβώς έτσι εξεκινησε και η δημοτική ως κίνημα. Ένας πυροβολημένος που έψαχνε φήμη, κάτι αποτυχημένοι επίδοξοι λογοτέχναι που έψαχναν κοινον (διότι αντιλαμβανεσθε εάν δε υπήρχε "νέα ελληνική" σιγά μην εμπορούσαν να ανταγωνισθούν τον Ομηρον οι τάλαντον αιγός περδομένης έχοντες) και το πράγμα κατέληξε ούτε 100 έτη αργότερον εις τον Ράλλην (πτου) και την μεταρρύθμισιν του με τη βοήθεια και των υπολοίπων εντάυθα αντιπροσωπειών αλλοδαπών συμφερόντων. Έχω και εγώ παλαιότερον αναφερθεί εις τον μύθον (?) περί του Κισινγερ, αλλά εγώ πιστεύω ότι τη ζημία την έκαναν "Έλληνες". O Κισινγερ την δουλειά του έκαμε και αν και τον βδελύσσομαι και τα σπλάχνα στρέφει, τον παραδέχομαι που τα κατάφερε και μας εξεπάτωσε αφού δεν έιμεθα άξιοι να υπερασπισθώμεν εαυτους ενώπιον αλαλαζόντων γιανιτσάρων. Να μην έχετε αμφιβολία ότι εντός ολιγοτέρων των 100 ετών ουτε η ορθογραφία θα έχει αντέξει. Άλλωστε ο λαός δε αντέχει τις "αστικές" συνήθειες όπως η ορθογραφία. 

Ο ελινασ θελι να γραφι οποσ μιλαι. Ολαοσ θανικισι. 

Ωρέ παληκάρια, εδώ μας ήλλαξαν την γλώσσαν 30 αιώνων εν μια νυκτί, με τα απίθανα ιδεολογήματά τους εις την ορθογραφίαν θα κολλήσουν? Έχετε αντιληφθεί ότι ομιλούμε την Newspeak του Orwell? Κι ούτε και υπάρχει καθολική λύσις. Τι θα κάμετε? Θα μεταστρέψετε τους μουζαχεδιν και τους γιανιτσάρους που τρών και πίνουν απο αυτά? Εδώ αυτοί μισούν το πρώτον τον εαυτόν τους και το βγάζουν εις τα Ελληνικά. Το μονον που δυνάμεθα ποιείν είναι να κρατήσωμεν ημείς και γλώσσα και ορθογραφία και ελληνισμόν κι όσο παει.  Άλλωσγτε μειοψηφία είμεθα οι ελληνοφωνοι εις τον πλανήτη διατί να είμεθα πλειοψηφία εδώ? Άλλο δε λέγω διότι ορμάνε και όλοι μαζί λυσσωδώς, ωσαν αγελαίοι κύνες άνευ αιδούς ή φιλοτίμου, και απ'ότι αντιλαμβανομαι δεν επήγαν να κάμουν και κανέν μπανάκι να ξελαμπικάρουν. Οπότε δε λέγω περισσότερα διότι ακόμη και εγώ εκπλήσσομαι με τας ανοησίας του κάθε αναλάτου τελεμέ και δε θέλω να χαλώ και τη ζαχαρένια μου.

Θα ειπώ μονον ετούτο, διότι είδον εκ των σχολίων ότι έχουν αρχίσει αι σταλινικού τύπου επιθέσεις ηθικής εξοντώσεως και πάλιν. Μη σας γελά η ιδέα: οι άνθρωποι της κατηγορίας αυτής είναι α-δί-στα-κτοι. Δεν ορρωδούν προ ουδενός. Και όταν δεν δυνανται να κόπτουν κεφαλάς, να δολοφονούν αμάχους ή να καίουν πανεπιστήμια και βιβλιοθήκας, όπως άλλοτε, αποδίδονται απλώς εις καθολικόν και αγελαίον αγώνα ηθικής εξοντώσεως και πλυσεως εγκεφάλου. Όπως η αλώπηξ με την κεκομμένη ουρά. Δουλεύει το κόλπο της αγέλης, όλο και κάποιος τσιμπάει. Και άπαξ και παραδεχθείς το κακόν δια καλόν, δυσκολο να μεταστρέψεις, δημιουργεί φαύλον κύκλον. Αυτό να το ενθυμείσθε και ότε βλέπετε άνθρωπον ή ιδέαν ή οργανισμόν υπ'αυτών βαλλόμενον ή επαινούμενον, να αντιστρέφετε το συμπερασμα, έτσι να ειδειτε τι βγαίνει.

Κατά τα λοιπά, είδον τα τεχνικά και εάν μεν είχον δαραβέρια μετά των παραγώγων, ασφαλώς και θα χιμούσα. Επειδή  όμως ενταύθα ακολουθώ ως γνωστόν μονον τακτικήν αγορών μετοχών, δε μου βγαίνει το 1:3 που θέλω να έχω ως κίνδυνον έναντι προσδοκίας κέρδους. Περίπου 1:1 βγαίνει εδώ που τα λέμε, 3400 (προς τα κάτω) με 4000 (περιοχή χασμάτων). Οπότε θα αναμένω και την 13ην ημέραν από της αρχής της πτώσεως εκ του δεξιού ώμου του σχηματισμού, που συμπίπτει εξ όσων αντιλαμβάνομαι με λήξιν παραγώγων. Πείτε με παλιαομοδίτη. Εν υπερβολήι ή πετρελαίου επιτρέποντος, βεβάιως έχω έτοιμο ένα 15% δια να βουτήξω.

Θα σημειώσω μονον τα εξής δυο. Ο ΣΑΓΔ που μας έδωσε άριστον σήμα εξόδου τον Οκτώβριον, έχει την εξής διαμορφωσιν:

 http://www.capital.gr/t.asp?s=ΣΑΓΔ (ανοίγει νέον παράθυρον)

Τα δε δύο χαρτοφυλάκια που έχουμε κατά καιρούς ειδεί, διέσπασαν αμφότερα το μεν "περιφερειακόν" το προηγούμενο χαμηλόν του, το δε "κρατικόν" την αρχικήν τοποθέτησιν των 8.000 Ευ. Θα κοιτάξω να τα αναρτήσω αργότερον. Τα πράγματα φαίνεται ότι το πάνε προς βραχυπρόθεσμον άνοδον λογω και της καθ' υπερβολήν εκποιήσεως της παρελθούσης εβδομάδος, ίσως φθάσει και το άνωθεν χάσμα ολίγον υπό τας 40000 ΓεΔεί (εκεί, εάν όχι ενωρίτερον θα δείξει το πράγμα). Αλλά, του πετρελάιου καλπάζοντος, ελλοχεύουν και κίνδυνοι.  Το εάν συμφέρει τον καθέναν να εισέλθει ή να αναμένει, είναι απόφασις ενός εκάστου. Μελετήσατε ολίγον τα διαγράμματα και μη λησμονείτε: αι αγοραί δεν αποθνήσκουν ποτέ.

Ταύτα και μένω, ευχόμενος καλήν εβδομάδαν και φώτισιν τοις πάσιν.

 

 

Σχόλια

16/06 23:36  geokalp
συμφωνώ, μοιάζει κάπως με τα τοπικά χαμηλά Μαρτίου
16/06 23:42  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γειά σας φίλε μου. Η αλήθεια έιναι ότι θέλω να ορμήξω, αλλά δε θέλω να παραβιάσω τας αρχάς μου.

Με το ζόρι κρατιέμαι, αλλά κρατιέμαι. Θα δείξει, άλλωστε τελευταία φορά εξήλθον περί το 4200, έχω λάσκο.

Τα πάντα ρει.
17/06 02:04  Σάρισα
Θρασσο φιλε μου θα το μοιραστω μαζι σου και με τους υπολοιπους φιλους. Αν και βλεπω ευκαιριες τριγυρω και διαθετω πολυ ικανη ρευστοτητα (οπως εχω ανακοινωσει εγκαιρως στο φορουμ) δεν εχω τοποθετηθει σε τιποτα παραπανω μεχρι τωρα. παραμενω 50% εξω.
17/06 03:15  Yannis K.
Μπω μπω μπω μπω μπω ...

Τσς τσς τσς τσς τσς ...

Αααάινταα ...
17/06 09:34  haros
θρασσ,η ζωη ειναι μικρη για να αντιστεκεσαι στις επιθυμιες σου...χουφτωστην,χουφτωστην...(την αγορα..)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
16 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις